Lijfrente en stamrecht

Begrippen

Een stamrecht is een ander woord voor het bedingen van een lijfrente.

Een lijfrente of stamrecht kan (A) zuiver zijn of (B) gericht zijn. Bij beide zijn de verzekerde en de begunstigde bekend.

 1. Bij een zuivere lijfrente is de hoogte van de uitkering bekend. De hoogte van het uitkerende lijfrentekapitaal (doelvermogen) is ook bekend. De zuivere lijfrente kan direct ingaan of op een later tijdstip (uitgesteld) ingaan.
 2. Een gerichte lijfrente is gericht op het verzekerde lijf. De hoogte van de (jaarlijkse) uitkeringen is dus nog niet bekend. De uitkering is daarom per definitie uitgesteld. De hoogte van de uitkeringen is afhankelijk van de rentestand en de sterftekansen op het moment dat de lijfrente ingaat.
  De hoogte van het uitkerende lijfrentekapitaal is bekend (bij een vaste rente) of nog onbekend. Bij een beleggingsverzekering is deze uiteraard nog onbekend, omdat deze afhangt van het beleggingsresultaat.

Zolang er nog geen zuivere lijfrente is aangekocht zal het resterende kapitaal na inhouding van kosten jaarlijks worden opgerent. Dat kan een vast overeengekomen percentage zijn of een variabel percentage (U- of T-rendement).

Lijfrenteverzekering afsluiten

U kunt een lijfrenteverzekering afsluiten bij zowel een bank of bij een verzekeraar. De uitkering start uiterlijk bij uw 70-ste jaar zowel bij banksparen als bij een lijfrenteverzekering.

Bij een bank spaart u voor een lijfrente vanaf een bepaalde leeftijd voor een bepaalde periode.

 • Voordeel: de kosten van het banksparen zijn bekend en laag en bij overlijden gaat het banksaldo over naar de erfgenamen.
 • Nadeel:  als de bankrekening leeg is, dan ontvangt u geen uitkering meer als u nog leeft.

Bij een verzekeraar koopt u vanaf een bepaalde leeftijd een levenslange uitkering.

 • Voordeel: de uitkering eindigt nooit en loopt levenslang door.
 • Nadeel: als u overlijdt stopt de uitkering en krijgen de erfgenamen niets meer. Als u vroegtijdig overlijdt vervalt het resterende spaarsaldo aan de verzekeringsmaatschappij.

Kosten

De kosten van banksparen zijn advieskosten (bij sommige banken verplicht); kosten openen bankrekening; kosten en boete bij vroegtijdig stoppen van lopend deposito; advieskosten bij starten van de periodieke uitkeringen en kosten bij de periodieke uitkeringen.

De kosten van verzekeren zijn advieskosten; eerste kosten (administratieve, verkoop- en marketing kosten); jaarlijkse kosten bij opbouw en bij uitkeren. LET WEL vraag een duidelijke specificatie van de kosten.

Uitkeren

Als je een lijfrenteverplichting bent aangegaan met een bekende ingangsdatum dien je het kapitaal niet op te renten maar dien je het kapitaal jaarlijks actuarieel te berekenen zoals een pensioen in eigen beheer.

Er zijn diverse situaties mogelijk in geval van een stamrecht of lijfrente, waarbij de ingangsdatum bekend is.

 1. Nog niet ingegane lijfrente.
 2. Ingegane lijfrente.
 3. Stakingswinststamrecht.
 4. Goudenhanddruk stamrecht. LET WEL de goudenhanddruk stamrecht (al dan niet in een B.V. ) is in het belastingplan 2014 komen te vervallen.

Ad 1. Nog niet ingegane lijfrente.

Als je een lijfrenteverplichting bent aangegaan met een bekende ingangsdatum moet je het kapitaal jaarlijks actuarieel (laten) berekenen zoals een pensioen in eigen beheer.

Ad 2. Periodieke uitkering voor een ingegane lijfrente

Indien een stamrecht wordt bedongen bij een BV waarbij de periodieke uitkering niet gelijk ingaat, zal het gestorte stamrechtkapitaal doorgaans tegen een bepaald percentage worden opgerent (bijvoorbeeld de fiscale marktrente). Vaak is sprake van een vast, contractueel gegarandeerd oprentingspercentage. Indien de koopsom wordt belegd, kan er voor worden gekozen om de waarde van de bijbehorende beleggingsrekening aan te merken als stamrechtkapitaal. Op ingangsdatum van de periodieke uitkering wordt het opgerente stamrechtkapitaal c.q. belegde stamrechtkapitaal tegen een zakelijk tarief omgerekend naar een periodieke uitkering c.q. lijfrente. Bij ons kun je het kapitaal laten omrekenen naar een lijfrente. Nadat je lijfrente is ingegaan heb je jaarlijks een actuariële berekening nodig voor de jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting.

Ad 3. Stakingswinststamrecht (bij overgang van eenmanszaak/Vof naar BV)

In het kader van de overdracht van de onderneming kan een lijfrente worden bedongen bij een natuurlijk persoon of je BV. Voorwaarde is dat de lijfrente is bedongen als tegenprestatie voor de overdracht van een onderneming of een gedeelte van een onderneming aan die persoon of dat lichaam, maar tot ten hoogste het bedrag van de met of bij die overdracht behaalde winst en het bedrag van de afnemingen van de oudedagsreserve. In situaties waarin sprake is van de overdracht van een onderneming onmiddellijk gevolgd door een van tevoren overeengekomen overdracht aan een derde, waarbij de lijfrente achterblijft in de BV waar de onderneming in eerste instantie is ingebracht, kan de lijfrentepremieaftrek worden geweigerd. In het besluit van 28 december 2004 (nr. CPP2004/633M, onderdeel 2.1) noemt de staatssecretaris een aantal situaties waarin een verdere overdracht van de onderneming wel is toegestaan. Je kunt ook de jaarruimte en de reserveringsruimte benutten in aanvulling op je stakingswinststamrecht.

Ad 4. Goudenhanddrukstamrecht

LET WEL In het belastingplan 2014 is de stamrecht-bv komen te vervallen. U kunt alleen nog tot 31 december 2013 nog een stamrecht-bv oprichten. In 2014 kunt u de stamrecht-bv in één keer laten uitkeren tegen het progressieve belastingtarief, zij het dat 20% van de uitkering onbelast blijft, en daarna de bv opheffen. Houdt er rekening mee dat het vrijgevallen bedrag in box 3 komt als u er niets mee doet.

Als u vragen heeft over deze voorgestelde belastingmaatregel of advies nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of via het contactformulier op deze website of per email info@adfinadvies.nl.

Indien een werknemer een ontslagvergoeding krijgt, dan kan er voor gekozen worden om deze in de vorm van een stamrecht te gieten. Het voordeel van een stamrecht is dat het toekennen van een stamrecht vrijgesteld is van loonbelasting. In dit verband spreekt men over de goudenhanddrukstamrechtvrijstelling. Uitstel van de belastingheffing vindt plaats tot het moment dat de periodieke uitkeringen gaan vloeien. Hierdoor kan een tariefvoordeel worden behaald. Uiteraard dient aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan om voor de vrijstelling in aanmerking te komen. Deze voorwaarden zijn (art. 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB 1964):

 • het moet gaan om periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon;
 • de periodieke uitkeringen moeten uiterlijk ingaan op leeftijd 65 jaar van de (gewezen) werknemer of bij zijn overlijden en toekomen aan zijn (ex) partner of aan kinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt;
 • als verzekeraar mogen optreden professionele verzekeraars, pensioenfondsen, alle andere lichamen die in Nederland zijn gevestigd en de verplichting tot het binnenlandse ondernemingsvermogen rekenen alsmede de natuurlijke personen tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat of heeft gestaan.

Voor een stamrechtberekening zijn onderstaande gegevens nodig:

 • Verzamelloonstaat van het betreffende boekjaar of het jaaroverzicht van de ingegane lijfrente.
 • De stamrechtberekening van het voorgaande boekjaar.
 • NAW gegevens incl. geboorte datum van de lijfrentegerechtigde en zijn partner, en/of kinderen.
 • Gegevens van de onderneming.
 • De lijfrente overeenkomst ook wel stamrechtovereenkomst genoemd.
 • Financiële gegevens van lijfrente gegevens, stand FOR, lijfrenteaftrek van voorgaande 7 jaar, fiscaal loon.
 • Eventuele overige opmerking/bijzonderheden.