Kinderopvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen

Nieuwe financieringsstructuur kinderopvang 2018

Het kabinet heeft nieuwe plannen gepubliceerd voor de financiering van de kinderopvang met ingang van 2018, zie Financieringsstructuur kinderopvang verandert.

Peuterspeelzalen is peuteropvang geworden

Vanaf 2014 heten de peuterspeelzalen of halve dagopvang –> Peuteropvang

CAO Kinderopvang

30 mei 2013 Er is een Cao-akkoord voor de kinderopvang Voor de inhoud van dit akkoord zie Onderhandelingsresultaat Cao KO 2012-2014

Eind mei 2013 wordt weer onderhandeld over een nieuwe CAO voor de kinderopvang. De huidige CAO liep tot eind 2011, zie ook de toelichting hierna op deze pagina. Wij houden u op de hoogte van de resultaten van de onderhandelingen. Voor meer informatie over dit akkoord zie Brancheorganisatie Kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag 2012 en 2013 alsnog met terugwerkende kracht aanvragen

De beperking dat kinderopvangtoeslag slechts met terugwerkende kracht van één maand kan worden aangevraagd is opgeheven, volgens een besluit van de minister van SZW. Kinderopvangtoeslag kan voor heel 2012 en heel 2013 worden aangevraagd. Vanaf 2013 geldt een verruimde termijn van drie maanden. Deze regeling geldt vooralsnog voor 1 jaar tot 2014.

“Krijgt u al kinderopvangtoeslag en hebt u in 2012 of 2013 een aanvraag met terugwerkende kracht gedaan? Dan sturen wij u voor 1 juni 2013 een brief,” aldus de Belastingdienst. Vanaf 14 mei kan de Belastingdienst volledigheid over de aanvraag over 2012 en 2013 met terugwerkende kracht bieden.

Erkende kinderopvang registreren

De instellingen en bedrijven van kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen laten zich registreren in het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP).

Kinderopvang en de fiscus

Voor meer informatie over dit onderwerp zie Kinderopvang en de fiscus.

Recht op kinderopvang

2 april 2013. Alle kinderen van 2 tot 12 jaar moeten recht krijgen op twee of drie dagdelen kinderopvang per week vinden de Brancheorganisatie Kinderopvang, basisscholen verenigd in de PO-Raad en de MO-groep in een gezamenlijke visie.

Verder vinden zij dat de schotten tussen peuterspeelzalen, voorschoolse voorzieningen en de kinderopvang moeten verdwijnen. Ze willen dat realiseren met sluitende dagarrangementen voor kinderopvang, onderwijs, welzijn en andere voorzieningen voor kinderen. Daarvoor is één basisvoorziening voor alle kinderen nodig met onder meer een breed taal- en ontwikkelingsaanbod voor kinderen met een achterstand. De organisaties willen in gesprek met de Tweede Kamer en het kabinet om deze ambities snel te realiseren.

Faillissementen kinderopvangorganisaties

In het eerste kwartaal 2013 zijn volgens de Kamer van Koophandel 51 kinderopvangorganisaties failliet gegaan.
Door bezuinigingen op de toeslag is de kinderopvang een stuk duurder geworden voor ouders. Die zoeken daarom vaker naar goedkopere alternatieven zoals opvang bij opa en oma. Ook gebeurt het dat ouders opvang in de buurt regelen.
Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft 4,3 miljoen euro gereserveerd om mogelijke claims van banken tegen aangesloten kinderopvangorganisaties te dekken.

Asscher wil flexibele kinderopvang

25 februari 2013. Minister Asscher van Sociale Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ouders de kans moeten krijgen om contracten met minder weken en uren af te sluiten.
Het verplicht af te nemen aantal weken moet van 52 naar 48, vindt de minister. Mensen hebben vaak meer dan vier weken vakantie en dus is 48 weken volgens hem voor de meeste mensen genoeg.
De minister wil ook kijken naar het aantal uren per dag. Hij vindt het onwenselijk dat kinderdagverblijven ouders soms verplichten om meer dan elf uur opvang per dag af te nemen. Uitgaande van een werkdag van acht uur, plus pauze en reistijd, hebben ouders aan elf uur meestal genoeg.

De minister voelt er niets voor om een systeem van ‘uurtje-factuurtje’ verplicht te stellen, waarbij ouders alleen de uren betalen die hun kind daadwerkelijk op de opvang doorbrengt. Hij vindt het onwenselijk dat ouders de hele dag door kinderen kunnen halen en brengen. Hij denkt dat de veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving in de opvang in het geding kan komen als ouders individueel keuzes maken.

Bezuinigingen kinderopvang 2012 en 2013

De bezuiniging is gedeeltelijk in 2012 gerealiseerd. De ouderbijdrage is verhoogd met 16,25% en de kinderopvanguren zijn gekoppeld aan de gewerkte uren van de minst werkende partner.

Voor 2013 zal de rest van de bezuinigingsopgave worden ingevuld. De bezuiniging komt erop neer dat mensen met een gezamenlijk inkomen van € 118.189 en hoger, vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen voor hun eerste kind. Ook komt er voor iedereen een verlaging van de toeslag voor het eerste kind.

Proef betere aansluiting school en buitenschoolse opvang

In juni 2012 is in de gemeenten Nijmegen, Wijchen en Zaanstad een proef gestart, waarbij scholen en BSO intensiever gaan samenwerken. Vanaf juni 2012 tot juni 2015 kunnen ouders in deze gemeenten een dagarrangement kiezen voor hun kind. Dit arrangement loopt van 7.00 uur tot 19.00 uur. Ook gaan kinderopvangorganisaties en scholen in deze gemeenten  er voor zorgen dat de programma’s beter op elkaar worden afgestemd en dat informatie over kinderen beter wordt gedeeld.

Onderzoek wijst uit dat veel vrouwen bereid zijn meer uren te gaan werken. Ook zouden ze weer beginnen met werken als werk en zorg beter te combineren zouden zijn. Door een intensieve samenwerking kunnen scholen en buitenschoolse opvang een sluitend aanbod bieden voor werkende ouders met kinderen.

CAO Kinderopvang

Op 1 oktober 2012 hebben Brancheorganisatie Kinderopvang, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over de CAO Kinderopvang voor ruim 95.000 werknemers, met een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013. Dit akkoord is echter opnieuw afgewezen door de werkgevers. Concreet betekent dit dat de loonsverhoging per 1 december 2012 en die in 2013 ook zijn afgewezen.