Kinderopvang en fiscus

Geregistreerde kinderopvang

Om kinderopvangtoeslag te ontvangen met de kinderopvanginstellingen zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

We onderscheiden 4 erkende vormen van kinderopvang:

 • kinderdagverblijven
 • buitenschoolse opvang
 • gastouderopvang
 • peuterspeelzalen

Voor het registreren van de kinderopvanginstelling zie Aanvraagformulier registratie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

Kinderopvang en omzetbelasting

Erkende kinderopvang is in principe vrijgesteld van omzetbelasting.

Bent u een geregistreerd gastouderbureau of geregistreerd kindercentrum, en bemiddelt u bij gastouderopvang? Dan is deze bemiddeling vrijgesteld van btw als:

 • de kinderopvang waarvoor wordt bemiddeld, is vrijgesteld van btw
 • de bemiddeling van dusdanige kwaliteit is dat de vraagouders zonder de bemiddeling geen gelijkwaardige opvang zouden kunnen vinden.
  Dat is het geval wanneer de bemiddelaar:
  – de gastouders toetst op kwaliteit
  – potentiële gastouders op zijn kosten een cursus laat volgen
  – vooraf een gesprek voert met de vraagouders over hun wensen,
  – de op basis daarvan verzamelde gegevens inbrengt in een computersysteem. En hiermee wordt nagegaan welke gastouders het best passen bij de betrokken vraagouders, en op basis daarvan een passende gastouder zoekt.
  – de mogelijkheid biedt na verloop van tijd andere gastouders in te zetten.

 Gastouderopvang en ondernemerschap

Om als ondernemer voor de inkomstenbelasting aangemerkt te kunnen worden, gelden dezelfde criteria als voor andere ondernemers, zoals onder meer het deelnemen in het economisch verkeer en voldoen aan het urencriterium.

Voldoet u niet aan de vereisten, dan is er sprake van resultaat uit overige werkzaamheden.