Kerkgenootschappen

Een kerkgenootschap verricht veelal geen activiteiten tegen vergoeding, waarmee zij optreedt in het economisch verkeer. Vaak bestaan de enige inkomstenbronnen van een kerk uit giften, collecten en legaten. Deze inkomsten vormen geen vergoeding voor een prestatie die de kerk aan de gever verricht.

Indien een kerk wel activiteiten verricht tegen vergoeding en daarmee deelneemt aan het economische verkeer, dan kan dat leiden tot belastingplichtigheid.

Belastingplicht voor de omzetbelasting

Dit kan zich voordoen als de kerk zalen verhuurt of cateringactiviteiten onderneemt, of boeken of anderszins verkoopt. De kerk is dan voor dat deel van haar activiteiten omzetbelastingplichtig en moet zich melden bij de belastingdienst. Over de ontvangen vergoeding moet dan btw worden berekend en afgedragen aan de fiscus. In mindering komt daarop de bij de inkoop verschuldigde btw.

Voor de omzetbelasting vrijgestelde activiteiten

Een kerk kan voor haar fondsenwerving een beroep doen op de vrijstelling voor fondsenwervende instellingen. Dat mag volgens de staatssecretaris indien de opbrengsten van de fondsenwervende activiteiten niet groter zijn dan € 68.067 voor leveringen (van goederen) en € 22.689 voor diensten.

Bovendien geldt er een goedgekeurde vrijstelling voor zogenaamde steunstichtingen.

De Europese commissie dreigt hiervoor echter een stokje te steken en stelt dat beide vrijstellingen in strijd zijn met het Europese recht. Het is nog niet bekend wanneer de goedkeuring voor beide vrijstellingen wordt ingetrokken. LET WEL Wees er dus op bedacht dat de staatssecretaris de goedkeuringen intrekt.

Giftenaftrek

Voor meer informatie over de giftenaftrek van kerkgenootschappen zie ANBI instelling en giftenaftrek.