Jeugdzorg

Laatste nieuws

Februari 2015 Vanuit ESF is er Extra geld voor bestrijding Jeugdwerkloosheid beschikbaar gekomen.

Juni 2014 Gemeenten krijgen in 2015 € 330 miljoen meer voor jeugdhulp 330 miljoen meer voor jeugdhulp en € 20 miljoen van de provincies voor frictiekosten.

April 2014 Nieuwe website met transitieplannen voor de jeugdzorg Beleidsplannen voor de jeugd.

December 2013 Het budget 2015 voor de jeugdzorg gaat omhoog, zie bericht Budget (Transitie) Jeugdzorg omhoog.

November 2013. Geen van de 41 transitiearrangementen voldoet op dit moment aan alle eisen. Een belangrijk knelpunt is de onduidelijkheid over het budget voor jeugdzorg vanaf 2015.
In de transitiearrangementen moeten de regio’s schetsen hoe ze de continuïteit van zorg en het behoud van de zorginfrastructuur willen realiseren. Ook moet duidelijk zijn hoe ze de door de transitie ontstane frictiekosten willen beperken. Dat zijn bijvoorbeeld wachtgeldregelingen en kosten voor het afstoten van panden.11 regio’s hebben afspraken gemaakt met zorgaanbieders of kunnen dat op korte termijn doen zodra het beschikbare budget duidelijk is. 28 regio’s hebben meer tijd nodig om afspraken te maken of verder uit te werken, maar zijn op de goede weg. Van de regio’s Holland Rijnland en Zeeland verwacht de TSJ niet dat ze er op tijd in slagen afspraken te maken met zorgaanbieders.VWS heeft aangekondigd dat ‘vliegende brigades’ in het hele land de regio’s gaat helpen om hun transitiearrangementen op tijd te voltooien.

Oktober 2013. Het gaat 41 transitieregio’s niet allemaal lukken om voor 31 oktober 2013 transitiearrangementen met concrete afspraken over de continuïteit van de jeugdzorg te maken, zie bericht.

September 2013. Drenthe heeft de primeur met het transitiearrangement voor de jeugdzorg, zie bericht.

Veelgestelde vragen Transitie Jeugdzorg

Op de website van Voor de jeugd zijn de veelgestelde vragen te vinden met de bijbehorende antwoorden over de voortgang van de transitie jeugdzorg naar de gemeenten. De gemeenten moeten op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulpverlening op zich nemen.

Checklist beleidsplan zorg voor jeugd beschikbaar

13 juni 2013. Gemeenten moeten in een beleidsplan vastleggen hoe zij de zorg voor jeugd vanaf 2015 gaan organiseren. Het Transitiebureau Jeugd heeft daarvoor een Checklist gepresenteerd.

In het beleidsplan dat de concept-jeugdwet voorschrijft, moet staan wat de gemeente wil bereiken, hoe zij de zorg voor kinderen en jongeren wil organiseren, welke middelen zij hiervoor inzet en hoe zij haar eigen rol invult. Het spoorboekje voor de transitie adviseert dat het beleidsplan in december 2013 is vastgesteld.

De checklist is geen blauwdruk en biedt ruimte voor eigen invulling. Gemeenten kunnen het beleidsplan ook samen met andere gemeenten schrijven.

Spoorboekje transitie jeugdzorg

Voor gemeenten is er een nieuwe, geupdate versie beschikbaar van het Spoorboekje over de transitie jeugdzorg. Een handige leidraad bij het transitieproces en de mijlpalen die daarbij horen. Het spoorboekje volgt het hele transitie- en transformatieproces van begin tot eind.

Het spoorboekje is een stappenplan over alle zaken die gemeenten geregeld moeten hebben om op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp over te nemen. Het volgt in logische volgorde alle stappen in het transitieproces, zoals:

  • Welke strategische keuzes moet de gemeente maken?
  • Hoe gaat de gemeente de gemaakte keuzes organisatorisch invullen?
  • Tenslotte: hoe gaat de gemeente de gemaakte keuzes in de praktijk uitvoeren?

CAO Jeugdzorg 2011-2013 met een jaar verlengd

Mei 2013. De CAO Jeugdzorg loopt met een paar kleine aanpassing na 1 mei 2013 door tot 1 mei 2014.
Jeugdzorg Nederland en de vakbonden hebben tijdens onderhandelingen geconstateerd dat er grote materiële verschillen zijn tussen de voorstellen van beide kanten. Dat maakt dat de onderhandelingen niet eenvoudig zijn en waarschijnlijk langere tijd zullen duren. Beide zijn het wel eens over de noodzaak om op korte termijn met een aantal belangrijke inhoudelijke dossiers aan de slag te gaan. Behoud van werkgelegenheid en mobiliteit hebben de hoogste prioriteit.

Het sociaal akkoord en het zorgakkoord geven op dit moment nog niet de gewenste duidelijkheid over mogelijke loonruimte voor 2014. In 2013 is als gevolg van de bezuiniging van 2,65% geen loonruimte beschikbaar. Ook de vakbonden hebben oog voor de onzekere (financiële) situatie van de jeugdzorgorganisaties. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat de effecten van de transitie en transformatie zijn. Daardoor is het moeilijk om passende afspraken te maken. Ook voor een sociaal plan.

Transitieplan voor nieuw jeugdstelsel naar 2e Kamer

14 mei 2013. Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben het Transitieplan Jeugd, een uitwerking van de Transitieagenda uit 2012, vastgesteld. De staatssecretarissen van VWS en van VenJ hebben het transitieplan op 13 mei naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het Transitieplan wil een verantwoorde overgang naar het nieuwe jeugdstelsel bewerkstelligen en beschrijft de activiteiten, mijlpalen en verantwoordelijkheidsverdeling voor wetgeving, overgangsmaatregelen, beleidsinformatie, kwaliteit en toezicht. Verder geeft het plan aan hoe de ministers en de VNG de transformatie van de zorg zullen ondersteunen en faciliteren.

Gemeenten maken vóór 31 oktober transitie-arrangementen voor alle samenwerkingsregio’s, in overleg met de provincies en verzekeraars – de huidige financiers – en relevante aanbieders. De onafhankelijke Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg rapporteert of de gemaakte afspraken voldoen. Wanneer de commissie vaststelt dat de zorg niet voldoende wordt gecontinueerd, dan geeft het Rijk een aanwijzing aan de betreffende regio.

Voor de relevante beleidsstukken zie de website van de Rijksoverheid.
Via de mei-circulaire 2013 krijgen de gemeenten te horen hoeveel cliënten zij kunnen verwachten en hoeveel geld ze in 2015 krijgen voor de jeugdzorg.

Bron: Ministerie van VWS

Voortgang decentralisatie Jeugdzorg

28 februari 2013. De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd schrijft in haar eerste rapport voor de Tweede Kamer dat er de afgelopen twee jaar onvoldoende voortgang is geboekt bij de decentralisatie van de zorg voor de jeugd.

De juridische, bestuurlijke en financiële kaders voor de decentralisaties zijn nog niet duidelijk. Ook hebben de gemeenten nog geen zicht op het aantal jongeren en hun specifieke zorgbehoefte binnen de gemeente. Dat moet volgens de commissie uiterlijk in april 2013 duidelijk zijn. Ook maakt de commissie zich zorgen over de continuïteit van de zorg, die onvoldoende is gewaarborgd.

Er moet een gedegen inventarisatie komen van risico’s voor jongeren, zowel voor als na de decentralisatie. Tevens moeten afspraken worden gemaakt over het behoud van de expertise van bijvoorbeeld de bureaus jeugdzorg, met name over jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De Transitiecommissie is in september geïnstalleerd om de voorbereidingen op en het eerste jaar na de decentralisatie van de zorg voor jeugd te bewaken.

Vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De huidige Wet op de jeugdzorg wordt naar verwachting per 1 januari 2014 vervangen door de Wet zorg voor jeugd. De Wet zorg voor Jeugd vormt het nieuwe kader op grond waarvan gemeenten verantwoordelijk worden.

Gemeenten verantwoordelijk vanaf 2014

Vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De huidige Wet op de jeugdzorg wordt naar verwachting per 1 januari 2014 vervangen door de Wet zorg voor jeugd. De Wet zorg voor Jeugd vormt het nieuwe kader op grond waarvan gemeenten verantwoordelijk worden.

De zorg voor jeugd en de financiering daarvan wordt de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het ministerie onderzoekt voor welke taken landelijke kwaliteitseisen nodig zijn en voor welke taken samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk is. Ook onderzoekt het ministerie voor welke groepen jeugdigen, zorgaanbieders en gemeenten vinden dat deze specifieke aandacht nodig hebben. Daarvoor vinden gesprekken met landelijk vertegenwoordigende organisaties van ouders en kinderen plaats.

Herziening AWBZ

De wijziging in de verantwoordelijkheid in de jeugdzorg staat niet op zichzelf, maar hangt samen met de maatregelen in de AWBZ om de zorg betaalbaar te houden. Door een efficiëncyslag bij de gemeenten meent men te kunnen besparen op de uitgaven aan zorg voor de jeugd met behoud van kwaliteit en innovatiekracht.