Investeringsregelingen en – subsidies

Onderdeel van de ondernemersaftrek vormt de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Zie ook het onderdeel Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en Research & Development Aftrek (RDA).
Daarnaast kunnen ondernemers profiteren van drie andere investeringsregelingen.

Recent nieuws

Drempel investeringsaftrek 2014 omhoog.

Drie  investeringsregelingen

  • Kleinschaligheid investeringsaftrek (KIA)
  • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

NB: als u binnen 5 jaar de investering vervreemd, dan moet een gedeelte van de investeringsaftrek worden terugbetaald (desinvesteringsbijtelling), zie hierna.

De investeringsregelingen zijn alleen van toepassing bij een totaal aan investeringen van meer dan € 2.300 per kalenderjaar. U verwerkt deze investeringen in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

De drempel van € 450 voor de drie investeringsaftrekregelingen (EIA, MIA en VAMIL) gaat met ingang van 2014 naar € 2.500.

Ook zeer zuinige personenauto’s, waaronder elektrische personenauto’s, komen in aanmerking voor de KIA.

De EIA geldt voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de Energielijst. Hieronder kunnen ter zake van energiebesparende maatregelen in gebouwen of bij processen tevens worden begrepen de kosten van een advies dat (mede) op die investering betrekking heeft.

Investeringen kunnen voor zowel de KIA als de EIA in aanmerking komen. Heeft de ondernemer gekozen voor de EIA, dan komt de investering niet in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Investeringen voor de MIA moeten voorkomen op de Milieulijst. De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst.

De EIA Energielijst en de MIA Milieulijst worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en zijn beschikbaar bij het RVO.

LET OP. Zowel voor de EIA als de MIA moeten binnen 3 maanden na de investering gemeld worden bij het Agentschap NL. De datum van investering is het moment waarop u de opdracht tot investering (mondeling of schriftelijk) hebt gegeven.

Jaar van investeringsaftrek

U vermeldt de investeringsaftrek in de aangifte over het jaar van investeren. Daarbij is ook van belang of u het bedrijfsmiddel meteen in gebruik neemt of niet.

De investeringsaftrek valt in het jaar waarin u het bedrijfsmiddel in gebruik neemt. Als u een bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, kunt u slechts investeringsaftrek claimen tot het bedrag dat u in het boekjaar hebt betaald. Als er nog een restant aan investeringsaftrek is, kunt u dat in volgende jaren in aftrek brengen. Maar niet later dan het jaar van ingebruikname.

TIP Betaal in ieder geval het deel dat overeenkomt met de te claimen investeringsaftrek.

TIP Heeft u onvoldoende financiële middelen, dan kunt u daarvoor ook een lening afsluiten. Dat mag niet de leverancier van het bedrijfsmiddel zijn. U kunt zo nodig het bedrag van de investeringsaftrek cederen of verpanden aan uw bank.

Als u de investering niet binnen 3 jaar in gebruik neemt, is er sprake van een (fictieve) desinvestering. U moet dan de desinvesteringsbijtelling toepassen.

Ook als u -bij een niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel- niet binnen 12 maanden 25% van de investering hebt betaald, moet u de desinvesteringsbijtelling toepassen.

Als u vragen heeft over deze investeringsregelingen of advies nodig hebt bij de toepassing daarvan, neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of via het contactformulier op deze website of per email info@adfinadvies.nl.

Desinvesteringsbijtelling

Is het geval als:

  1. de ondernemer de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar na het begin van het kalenderjaar waarin hij de investering deed vervreemdt en
  2. de waarde van die bedrijfsmiddelen gezamenlijk hoger is dan € 2.500.

De desinvesteringsbijtelling wordt berekend over het bedrag van de vervreemding, maar is nooit hoger dan het bedrag van de investeringsaftrek.