Nieuw huwelijksvermogensrecht en onderneming

De gemeenschap van goederen is binnenkort niet meer de norm als je gaat trouwen.
Dit op grond van de Wet Beperking gemeenschap van goederen die dinsdag 28 maart 2017 is aangenomen door de Eerste Kamer en ingaat per 1 januari 2018.

Op grond van deze wet blijft het voorhuwelijkse vermogen buiten de gemeenschap van goederen. Ook erfenissen en schenkingen blijven voortaan buiten de huwelijksgemeenschap, ongeacht of de schenker of erflater een uitsluitingsclausule heeft verbonden aan de verkrijging.
Een onderneming die al bestaat ten tijde van de huwelijkssluiting, blijft dus ook privé van de echtgenoot-ondernemer.

Huwelijkse voorwaarden en onderneming

Toch blijven huwelijkse voorwaarden belangrijk. Op grond van de aangenomen wet moet namelijk aan de gemeenschap een redelijke vergoeding worden betaald voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de ondernemer voor de onderneming heeft aangewend. De gedachte hierachter is dat wat de echtgenoten verdienen tijdens het huwelijk, ten goede moet komen aan hen beiden.

Deze regeling geldt ook voor een onderneming gedreven in een BV- of NV-vorm. Om discussie te voorkomen over de hoogte en omvang van de vergoeding, zijn huwelijkse voorwaarden onontbeerlijk. Bijvoorbeeld: zit de vergoeding ook op de opgepotte winsten? En de waardestijging van landbouwgrond tijdens het huwelijk, moet dat ook gedeeld worden? Heel verstandig om daar afspraken over te maken.

Huwelijkse voorwaarden blijven dus van groot belang. Ook onder de nieuwe wet. Zeker in de kapitaalintensieve agrarische sector waar een echtscheiding, zonder dat er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, dramatisch kan uitpakken voor het voortbestaan van het bedrijf.

TIP Het is raadzaam en wenselijk om een goede administratie bij te houden van de “eigendomsrechten” om later problemen te voorkomen.