Huwelijkse voorwaarden

Recent nieuws

 

Redenen voor huwelijkse voorwaarden kunnen zijn:

  1. Eén van de partners heeft een eigen zaak.
  2. Eén van de partners heeft een groot vermogen.

LET WEL Omdat huwelijkse voorwaarden mede de nalatenschap bepalen,  moeten testament en huwelijkse voorwaarden goed op elkaar worden afgestemd.

Gevolgen gemeenschap van goederen

Gehuwden zijn dan automatisch eigenaars van elkaars bezittingen geworden. Beide zijn ook hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars schulden.

Huwelijkse voorwaarden en finaal verrekenbeding

Bij huwelijkse voorwaarden heeft in principe elke echtgenoot zijn eigen vermogen.
Indien het vermogen toebehoort aan één van beide, dan kan de progressie in de erfbelasting nadelig uitpakken. Dit kan worden ondervangen door een finaal verrekenbeding. Dit betekent dat bij overlijden van één van de partners wordt gedaan alsof er sprake is van een gemeenschap van goederen. De langstlevende echtgenoot profiteert dan maximaal van de erfbelastingvrijstelling.
LET OP Ook bij overlijden van de minvermogende moet dit dan ook worden toegepast.

Nadeel huwelijkse voorwaarden en aanmerkelijk belang (in B.V.)

Als de partner met de onderneming komt te overlijden, dan moet over het geheel van dit aandelenpakket worden afgerekend voor de inkomstenbelasting. Er moet worden afgerekend over de waarde van de aandelen minus de verkrijgingsprijs, tegen het tarief in box 2, zijnde 25% (2013).
Als de aandelen in een gemeenschap van goederen vallen, dan moet alleen over de helft worden afgerekend.

LET WEL Er is dus sprake van uitstel van afrekenen. Als de andere partner overlijdt dan moet over de rest alsnog worden afgerekend. Behalve: binnen 2 jaar na het overlijden van een erflater, want dan kan dividend worden uitgekeerd uit het vererfde aanmerkelijk belang (hierna AB) zonder heffing van inkomstenbelasting in box 2. Dit geldt voor zover de dividenduitkering niet hoger is dan het inkomen uit AB dat bij de erflater in aanmerking is genomen en de dividenduitkering wordt afgeboekt van de verkrijgingsprijs van de aandelen.

Opheffen van huwelijkse voorwaarden

Het hiervoor genoemde nadeel van de huwelijkse voorwaarden wordt voorkomen door het opheffen van de huwelijkse voorwaarden. Er behoeft dan niet te worden afgerekend over het gehele AB-belang van de partner. Door de gemeenschap van goederen behoeft maar voor de helft te worden afgerekend, omdat er sprake is van een fictieve vervreemding voor de helft van de AB-aandelen.

Echtscheiding en aanmerkelijk belang (in B.V.)

In geval van echtscheiding en huwelijkse voorwaarde hoeft er over de BV-aandelen niet te worden afgerekend. Zowel tijdens als na het huwelijk behoren de aandelen tot het eigen privévermogen van de aandeelhouders. In de gemeenschap van goederen moeten de aandelen worden toegerekend aan de ex-echtgenoten. Toedeling van de aandelen moet gebeuren bij notariële akte ook al staan de aandelen op naam van één van de ex-echtgenoten.

Periodiek verrekenbeding

Als in de huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding is opgenomen, dan moet dat wel jaarlijks worden gedaan. Op basis van dit verrekenbeding moet het inkomen minus de kosten van de huishouding jaarlijks worden verdeeld. Gebeurt dit niet, dan moet bij het einde van het huwelijk worden verrekend alsof men in gemeenschap van goederen was getrouwd.
LET OP Een verrekenbeding heeft nagenoeg altijd betrekking op de verrekening van inkomen en vermogen en niet op schulden. Neem dit laatste specifiek op in de huwelijksvoorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden en beleggingsleer

Indien de ene echtgenoot betaalt voor een goed dat eigendom wordt van de ander gold tot 2012 alleen een terugbetalingsverplichting.
Vanaf 1 januari 2012 geldt de beleggingsleer. Daarbij deelt de betalende echtgenoot in de waardeverandering van het goed.
LET OP De beleggingsleer geldt alleen voor aanschaffingen na 1 januari 2012.
LET OP Het betreft geen goederen die verbruikt worden, zoals kleding, inboedel, auto. De grens is niet altijd even duidelijk.
TIP U mag afwijkende afspraken maken, maar leg die dan wel goed vast.

Als u vragen heeft of advies nodig hebt over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 0652 of met het contactformulier op onze website of per email info@adfinadvies.nl.