Geruisloos doorschuiven

Geruisloos doorschuiven betekent geen belasting over stakingswinst

Met de doorschuifregeling kunt u uw IB-onderneming geruisloos overdragen aan uw opvolger. U hoeft dan niet met de Belastingdienst af te rekenen over de stakingswinst. Dat is het verschil tussen de boekwaarde van uw onderneming en de uiteindelijke overnamesom. Artikel 3.63 Wet IB 2001 en Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.

Ook de stille en fiscale reserves en de goodwill maken deel uit van de stakingswinst. Normaal gesproken wordt de stakingswinst opgeteld bij uw inkomen in het jaar van de overdracht en zou er tot maximaal 52% inkomstenbelasting betaald moeten worden. Er geldt wel een stakingswinstvrijstelling van € 3.630 en de MKB-winstvrijstelling van 14% (2013) is ook van toepassing. Daartegenover moet u wellicht rekening houden met een desinvesteringsbijtelling over de investeringen van de afgelopen 5 jaar.

Continuïteit onderneming

De doorschuifregeling is bedoeld om de continuïteit van ondernemingen te bevorderen. Een fiscale afrekening zou de groei van een onderneming belemmeren, doordat het een zwaar beslag legt op de liquiditeiten.

Voorwaarden

U kunt uw bedrijf geruisloos doorschuiven naar een mededirecteur (BV) of werknemer die minimaal 36 maanden bij u in dienst is. Eventueel onbetaald verlof of zwangerschapsverlof worden hierbij meegeteld, aangezien er dan ook sprake is van een dienstverband.

De periode van 36 maanden kan worden verkort als de overdragende partij ten minste 1 jaar voor 45% of meer arbeidsongeschikt is, of failliet is, of surseance van betaling heeft aangevraagd, of overlijdt en de onderneming spoedig daarna wordt overgedragen.

Goedkeuring fiscus

De Belastingdienst moet de geruisloze overdracht goedkeuren. De overdragende en opvolgende ondernemer moeten daartoe een verzoek indienen bij de inspecteur die de aanslag van de verkoper regelt.

Koper verder met oude boekwaarden

De kopende partij moet de onderneming voortzetten met de oude boekwaarden van de bezittingen en schulden. Tegenover deze boekwaarde komt een schuld aan de overdrager op de balans, er van uitgaande dat de boekwaarde van de bezittingen en de schulden een positief saldo geven voor de overdragende vennoot.

Onroerend goed en reserves

Overigens moet de overnemer 6% overdrachtsbelasting betalen over de onroerende goederen die onderdeel uitmaken van het bedrijf. Hij kan voor de aangegane verplichtingen geen aanspraak maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
TIP De overdrachtsbelasting kent een aantal ondernemingsfaciliteiten in de vorm van vrijstellingen.
De verkrijging door bepaalde familieleden van een ondernemer is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Het betreft de verkrijging van goederen die behoren tot en dienstbaar zijn aan een onderneming. Deze onderneming moet in haar geheel (al dan niet in fasen) door de verkrijger of verkrijgers worden voortgezet.

LET OP De oudedagsreserve kan alleen aan de fiscale partner worden overgedragen en dat is niet altijd de koper. Dan moet daarover met de fiscus worden afgerekend. Ook moet gedeeltelijk worden afgerekend met de fiscus indien de oudedagsreserve groter is dan het over te dragen ondernemingsvermogen.

LET OP De terugkeerreserve valt ook buiten de geruisloze doorschuiving, zodat daarover moet worden afgerekend met de fiscus.

Niet direct doorverkopen

De onderneming mag – om speculatie met bijvoorbeeld het bedrijfspand te voorkomen – niet direct worden doorverkocht na het doorschuiven. Verder heeft de opvolger geen recht op de stakingsvrijstelling als hij binnen drie jaar na de geruisloze overdracht de onderneming staakt.

Delen van de onderneming

De doorschuifregeling is in principe bedoeld voor een geruisloze overdracht van de gehele onderneming. In uitzonderingsgevallen kan hij ook worden toegepast op de delen van de onderneming die niet meer in het bedrijfsproces betrokken zijn. Daarover moet dan worden afgerekend met de fiscus. Wij gaan ervan uit dat hierop de stakingsaftrek van toepassing is.

Niet geruisloos doorschuiven

Het is niet altijd verstandig om gebruik te maken van de doorschuifregeling. Heeft u bijvoorbeeld een verrekenbaar verlies, dan kan het voordeliger uitpakken om wel af te rekenen over de stakingswinst. Bovendien heeft u recht op stakingsaftrek én kunt u bij een verzekeraar een aftrekbare koopsom ter grootte van de fiscale oudedagsreserve (FOR) voor een lijfrente afstorten. Daarnaast mag u voor de rest van de stakingswinst, afhankelijk van uw leeftijd, een aftrekbare koopsom lijfrente afstorten.