Gebruikelijk loon DGA

Recent nieuws

Gebruikelijk loon geldt ook voor meewerkende partner.

Miljoenennota: aanpassingen gebruikelijk loon DGA, zie Hoofdregel gebruikelijk loon DGA aangepast.

Doelmatigheidsmarge in 2015 naar 25%, zie Miljoenennota/ BV/Onderneming en fiscus.

TIP Afroommethode niet altijd toepasbaar. Hoe kun je dit voorkomen, zie DGA gebruikelijk loon afromen.

Gebruikelijk loon per 1 januari 2014 met € 1.000 omhoog naar € 44.000, zie bericht Gebruikelijk loon DGA 2014.

Gebruikelijk loon

Als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, dan gaat de belastingdienst ervan uit dat u een zogenaamd gebruikelijk loon verdient, ook als uw werkelijk loon lager is. Een gebruikelijk loon is een loon dat gebruikelijk is bij een soortgelijke dienstbetrekking (tegenwoordig: meest vergelijkbare dienstbetrekking) van een niet DGA-er. Het gebruikelijk loon voor 2013 bedraagt ten minste € 43.000 op jaarbasis.

Onder bepaalde voorwaarden mag de inspecteur het gebruikelijk loon zelfs hoger vaststellen, bijvoorbeeld als bij soortgelijke inkomsten uit loondienst een hoger loon gebruikelijk is. Ook het loon van de meestverdienende werknemer van deze of een verbonden vennootschap is van invloed op het gebruikelijk loon.

LET OP Bij een te laag salaris loopt u dus het risico op correctie door de Belastingdienst op. Het ‘gebruikelijk loon’ staat dan ook hoog in de controle-top-10 van de Belastingdienst. Een laag loon is daarnaast niet altijd de voordeligste keuze.

Achtergrond gebruikelijk loon

Achtergrond van deze maatregel is dat een DGA zelf zijn salaris kan bepalen en dat het (veel) gebeurde dat DGA’s zichzelf weinig salaris toekenden om zo ook weinig belasting te hoeven te betalen of in ieder geval dit pas later te betalen bij een salarisuitkering of een dividenduitkering. Dit vindt de belastingdienst niet leuk.

Doelmatigheidsmarge

Indien het gebruikelijk loon hoger is dan het minimum van € 43.000 (2013) dan mag de doelmatigheidsmarge worden toegepast. Dat houdt in dat het loon van de DGA 30% lager mag worden vastgesteld dan het zakelijke loon bij een soortgelijke dienstbetrekking.

Lager loon bewijzen

Als u aannemelijk kunt maken dat voor uw dienstbetrekking in het economisch verkeer onder normale omstandigheden een lager loon gebruikelijk is, dan kunt u daarvoor een verzoek bij de fiscus doen.

Dus als een DGA een lager loon wil berekenen, moet deze aannemelijk maken dat:

 1. Er in de markt niet meer betaald wordt voor een soortgelijke baan.
 2. De DGA meer verdient dan de meest verdienende werknemer.
 3. Of de BV het hogere loon niet kan betalen.

Wanneer afwijking toegestaan?

Lager loon (bewijslast: DGA):

 • in de startfase van het bedrijf.
 • bij parttime werk.
 • bij structureel verlies.

Hoger loon (bewijslast: Belastingdienst):

 • als een medewerker binnen hetzelfde bedrijf meer verdient (loon DGA tenminste gelijk aan loon meestverdienende werknemer), enkele uitzonderingen daargelaten.
 • als de DGA in zijn eentje  tenminste 90% van de winst genereert dan geldt de ‘afroommethode’. Het gebruikelijk loon bedraagt dan tenminste 70% van de winst van de BV (voor aftrek van het DGA-salaris), nadat daarop de pensioenpremie en een winstmarge ten behoeve van de BV in aftrek zijn gebracht.

Ondernemingen die verlies lijden

Lijdt uw onderneming zoveel verlies dat de continuïteit van de onderneming in gevaar is? Dan mag u het loon lager vaststellen dan het gebruikelijk loon. Maar niet lager dan het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat de aanmerkelijkbelanghouder voor u werkt.

In de volgende situaties mag u het loon niet lager vaststellen:

 • Uw onderneming lijdt incidenteel verlies.

 • Uw onderneming kan de rekeningen nog steeds betalen.

 • Uw onderneming kan de rekeningen niet betalen als gevolg van een oplopende rekeningcourantschuld, uitgekeerd dividend of andere onttrekkingen.

Fictief loon

Bij de gebruikelijk-loonregeling gaan wij ervan uit dat de aanmerkelijkbelanghouder een loon krijgt dat gebruikelijk is voor zijn werk. Als u wel loon uitbetaalt, maar minder dan het gebruikelijke loon, moet u het verschil als loon in uw administratie verwerken en daarover loonheffingen berekenen. Dat verschil is het zogenoemde fictieve loon: u betaalt het niet werkelijk uit.

Als u helemaal geen loon uitbetaalt, behandelt u het gebruikelijke loon volledig als fictief loon.

Gebruikelijk loon € 5.000 of lager

Is uw gebruikelijk loon in het gehele concern lager dan € 5.000 per jaar, dan is de gebruikelijk-loonregeling niet van toepassing. Als u toch een loon uitbetaald, lager dan € 5.000 dan moet daar loonheffing op worden ingehouden en afgedragen aan de fiscus.
TIP U kunt er vanzelfsprekend ook voor kiezen om geen loon uit te betalen onder deze € 5.000, zodat u in een paar jaar een zeker weerstandsvermogen in uw BV opbouwt. Later zal dat geld wel via een loonbetaling of dividenduitkering uit de BV moeten komen, maar in de tussentijd profiteert u van uitstel van belastingbetaling en dus een (zij het beperkt) rentevoordeel.

Indien u vragen heeft over het gebruikelijk loon of advies nodig hebt bij de toepassing daarvan, dan helpen wij u graag. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.