Fiets in de WKR en omzetbelasting

Als een werkgever voor het woon-werkverkeer aan een werknemer een fiets verstrekt (in eigendom overdraagt) of ter beschikking stelt, kan de omzetbelasting op die fiets onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.

Voorwaarden

  1. de aankoopprijs van de fiets niet hoger is dan € 749 (incl. btw) of als de fiets wordt geleased de totale kostprijs (incl. btw) van het leaserecht niet hoger is dan € 749;
  2. in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren aan de werknemer geen fiets is verstrekt of ter beschikking is gesteld; en
  3. vanaf het moment dat de fiets is verstrekt of ter beschikking is gesteld tot het einde van het kalenderjaar en in elk van de twee daaropvolgende kalenderjaren niet voor 50% of meer van het aantal dagen dat de werknemer woon-werkverkeer doet, wordt voorzien in een vergoeding of ander vervoer dan per fiets.
    Als een werkgever dus bijvoorbeeld gedurende de wintermaanden of voor een deel van het traject woonplaats-arbeidsplaats aan de werknemer een abonnement voor het openbaar verstrekt of vergoedt, staat dit de fietsaftrek niet in de weg. Hij moet er alleen op letten dat dit onder de genoemde 50% blijft.

Duurdere fiets

Als de fiets duurder is dan € 749 kan op grond van het BUA alleen de btw begrepen in € 749 in aftrek worden gebracht. Voor het meerdere is de aftrek in beginsel uitgesloten. De staatssecretaris keurt echter goed dat de inkoopprijs wordt verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer voor de aan hem verstrekte fiets (Besluit nr. BLKB2012/639M). Als het saldo niet hoger is dan € 749 incl. btw, komt de voor de inkoop van de fiets aan de ondernemer in rekening gebrachte btw volledig voor aftrek in aanmerking.

Bijzondere situaties

Om praktische redenen is ook goedgekeurd dat geen correctie van de aftrek bij de ondernemer plaatsvindt van de afgetrokken btw ter zake van de aan de werknemer in het kader van woon-werkverkeer verstrekte fiets als de werknemer de fiets ook voor andere privédoeleinden kan gebruiken.

Als de fiets gratis of tegen een symbolische vergoeding wordt verstrekt door een van de btw-heffing vrijgestelde ondernemer, kan de btw die betrekking heeft op de aanschaf van de fiets niet in aftrek worden gebracht.

Als de inkoopprijs van de aan de werknemer verstrekte fiets na aftrek van de eigen bijdrage van de werknemer hoger is dan € 749 incl. btw, is de aftrek van btw uitgesloten voor het bedrag dat uitkomt boven € 749. Tot de grens van € 749 incl. btw komt de btw volledig voor aftrek in aanmerking (mits de ondernemer volledig aftrekgerechtigd is).