Erfrecht

Testament

Lees meer in Testament

Erfenis met woning

Voorzichtig met het zuiver aanvaarden van een erfenis met woning, zie Erfenis met woning, pas op !

Erfenis aanvaarden, verwerpen of onder voorwaarden aanvaarden?

Bij de mogelijke ontvangst van een erfenis, kunnen zich drie situaties voordoen. Zie daarover Erfenis verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden.

Verklaring van erfrecht

De Verklaring van erfrecht geeft aan wie bevoegd is/zijn om op te treden voor de nalatenschap.

Door een Afvullegaat beperkt je de te betalen erfbelasting.

Wetteksten

Voor de wettekst van het erfrecht, zie BW Boek 4.

Executeur en vergoeding

Voor de afwikkeling van een erfenis wordt in het testament veelal een executeur aangewezen. Vaak krijgt deze daarvoor een vergoeding, zie Vergoeding executeur is loon of legaat.