Op 1 januari 2015 treedt de Wet langdurige zorg in werking. Deze wet vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast gaat bepaalde zorg over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en naar de zorgverzekering.

Thuis verpleging of verzorging

Vanaf 2015 vervalt de Wtcg-korting van 33% op de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze korting werd tot 2015 automatisch van de eigen bijdrage afgetrokken. De maximale periodebijdrage wordt vanaf periode 1 van 2015 dus hoger.
Vanaf maart 2015 komt de beschikking voor de eigen bijdrage 2015. Hierop staat de nieuwe maximale periodebijdrage voor 2015. De factuur voor de eigen bijdrage voor periode 1 van 2015 komt in maart 2015.
Wie thuis verpleging of verzorging ontvangt, betaalt hiervoor in 2015 meestal geen eigen bijdrage meer. Deze zorg valt vanaf 2015 onder de zorgverzekering. Behalve bij een indicatie voor verblijf. Of bij verzorging in combinatie met begeleiding. Begeleiding valt vanaf 2015 onder de Wmo.
Wie in 2015 een nieuwe indicatie ontvangt, krijgt wellicht te maken met een hoger uurtarief voor begeleiding. De gemeente bepaalt het nieuwe tarief.

Zorg in een instelling

Vanaf 1 januari 2015 valt deze zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de eigen bijdrage voor het verblijf in een instelling.
Kortdurend verblijf (logeeropname) valt vanaf 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betekent dat de berekening van de eigen bijdrage verandert. 2015 is een overgangsjaar. De berekening van de eigen bijdrage verandert niet meteen. De berekening verandert bij een nieuwe indicatie van de gemeente.
Ook beschermd wonen valt vanaf 2015 onder de Wmo. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de eigen bijdrage.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Bij degene die een pgb heeft en een indicatie voor zorg in een instelling, wordt de eigen bijdrage volgend jaar niet meer automatisch ingehouden op de pgb. Vanaf 2015 wordt de eigen bijdrage betaald aan het CAK. Hiervoor komt er maandelijks een factuur.
De berekening van de eigen bijdrage voor het pgb verandert. Vanaf 2015 geldt de lage eigen bijdrage met een pgb-korting van 136 euro.

Kritiek op het boetebeleid van UWV

Sinds 1 januari 2013 verplicht de wet instanties zoals UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om bij fraude een boete op te leggen. De wet staat beschrijft wat onder fraude wordt verstaan. Dit is niet alleen doelbewust ‘sjoemelen’ maar ook het niet op tijd doorgeven van een wijziging. De boete kan oplopen tot 100% van het uitkeringsbedrag.
De Nationale Ombudsman ontving al veel klachten, met name over de uitvoering bij UWV. De Ombudsman schrijft in een rapport, dat burgers worden behandeld als fraudeurs, zonder dat ze opzettelijk gefraudeerd hebben. Ook  de Centrale Raad van Beroep deed hier recent een uitspraak over. Naar aanleiding van deze uitspraak is UWV gestopt met boetes opleggen, totdat de politiek hierover meer duidelijkheid geeft.

LET OP Ontvangt u een uitkering van UWV of SVB? Wees er dan alert op dat u wijzigingen in uw situatie altijd doorgeeft, deze verplichting hebt u wettelijk. Hebt u al een boete opgelegd gekregen, dan wordt die door UWV gewoon geïnd. Toch is het goed om te overleggen of de boete wellicht kan worden gematigd.

Lees meer in Gezondheidszorg