Dossiervorming bij ontslag vast personeel

Vanaf 1 juli 2015 moet u nog meer een gedegen dossier hebben om een medewerker te ontslaan. Dossieropbouw kost tijd en wacht er dan niet te lang mee.

Toetsingskader ontslag

Wilt u een disfunctionerende medewerker ontslaan, dan geldt er vanaf 1 juli 2015 een streng toetsingskader.

  1. Het disfunctioneren mag niet te wijten zijn aan een gebrek aan aandacht voor scholing en arbeidsomstandigheden aan uw kant.
  2. Daarnaast moet een verbetertraject zijn doorlopen dat ook nog eens op gezette tijden is gemonitord en geëvalueerd.
  3. Zo nodig moet de werknemer tijdens dit traject door coaching of scholing zijn ondersteund.
  4. Verder moeten in het personeelsdossier schriftelijke verslagen van gevoerde gesprekken en gemaakte afspraken in het kader van het verbetertraject zijn opgenomen.

LET OP De rechter oordeelt streng. Raadpleeg zo nodig daarom een arbeidsjurist (via de rechtsbijstand of de brancheorganisatie).
LET OP Laat de gemaakte afspraken door de werknemer bevestigen of (het liefst nog) voor akkoord tekenen door de werknemer.

Ontslag nieuwe stijl

Wilt u een niet functionerende medewerker ontslaan, dan moet u vanaf 1 juli 2015 naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. De kantonrechter moet beoordelen of u alle genoemde processtappen goed hebt doorlopen. Is dat niet het geval, dan zal de kantonrechter niet overgaan tot ontbinding. U wordt dan terug naar huis gestuurd om uw huiswerk – ofwel het opbouwen van een steekhoudend dossier – opnieuw te gaan doen.

LET OP Als er te weinig in het dossier zit, heeft een gang naar de rechter geen zin.
Dan is het beter om met de werknemer afspraken te maken over ontslag, vast te leggen in een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst.

Vergoeding

Als de rechter de arbeidsovereenkomst met een looptijd van minimaal twee jaar ontbindt, heeft een werknemer als uitgangspunt recht op een transitievergoeding (de kantonrechtersformule wordt per 1 juli 2015 afgeschaft). Dit laatste is niet aan de orde als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werknemer.

LET OP U moet kunnen aantonen dat u alles in het werk hebt gesteld om het functioneren van uw werknemer te verbeteren. Dan pas kan de kantonrechter vanaf 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst van uw werknemer ontbinden.

Lees meer in: Personeelszaken