Diverse zorginstellingen leveren geen jaardocument

21 oktober 2013 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft aan enkele tientallen instellingen een last onder dwangsom opgelegd omdat zij zonder geldige reden niet hebben voldaan aan de wettelijke verplichting om een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording in te dienen.

Zorginstellingen die vallen onder de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) moeten jaarlijks vóór 1 juni bij het CIBG verantwoording afleggen over de geleverde zorg. Dat gebeurt door het aanleveren van een Jaardocument Maatschappelijk Verantwoording. Deze verantwoordingsinformatie wordt openbaar gemaakt op www.jaarverslagenzorg.nl. Zo draagt het bij aan de transparantie van de zorg. Bovendien kunnen zorgverzekeraars, zorginstellingen en de IGZ bruikbare informatie uit de jaardocumenten halen. Wanneer een instelling geen Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording aanlevert, dan legt de IGZ een last onder dwangsom op.

De IGZ heeft vanaf 1 augustus ruim 500 instellingen een voornemen gestuurd tot het opleggen van een last onder dwangsom. Zij hadden tot die datum niet aan hun verplichting voldaan. Die instellingen kregen vier weken de tijd om hun zienswijze op dit voornemen aan de IGZ kenbaar te maken. Een flink aantal instellingen heeft daarna alsnog aan de verplichting voldaan. Enkele tientallen instellingen hebben daadwerkelijk een last onder dwangsom opgelegd gekregen.

Instellingen die een last onder dwangsom krijgen opgelegd, hebben nog vier weken de tijd om dit alsnog te doen. Daarna volgt het feitelijk verbeuren van de dwangsom. De dwangsom bedraagt € 1.000 per week met een maximum van € 10.000.

Meer informatie: