Dienstwoning (o.a. pastorie)

Indien een werknemer in de woning van de werkgever woont geniet deze loon in natura voor het woongenot van de woning. Bij een dienstwoning is de bijtelling gemaximeerd tot 18% van het jaarloon. Hierdoor wordt de werknemer niet onevenredig zwaar belast bij een dienstwoning met een hoge waarde. Dit kan bij een pastorie nogal eens het geval zijn.

Begrip dienstwoning

De woning moet nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in uitspraak RBZWB:2014:4688 bepaald dat van een dienstwoning sprake is, indien:

  1. de werknemer zijn werkzaamheden vanuit de woning moet verrichten; en
  2. redelijkerwijze niet kan worden afgezien van het gebruik van de woning.

Lees meer in Personeel en belastingen