Deponeringstermijn bestuurders ongewijzigd

Door de FLEX BV-wetgeving 2012 is de uiterste publicatiedatum van de jaarrekening voor een aantal gevallen vervroegd tot 8 december van het daaropvolgende jaar. De uiterste datum was 31 januari van het daarop volgende jaar. Deze datum van 8 december gold voor BV’s waar de aandeelhouders tevens bestuurder(s) of commissaris(sen) zijn, zie Publicatieplicht jaarrekening vervroegd.

Het ministerie van Justitie heeft aangegeven dat nog wordt gezocht naar een wetsvoorstel waarin dit kan worden opgenomen. Uit dit antwoord leidt SRA af dat op korte termijn geen wijziging is te verwachten en dat dus de datum van 8 december van kracht blijft voor het vorengenoemde geval.

LET OP Dat is alleen anders als de statuten uitdrukkelijk bepalen dat een afzonderlijk besluit van de algemene vergadering nodig is voor de vaststelling van de jaarrekening.

Lees meer in: Publicatieplicht c.q. deponering jaarrekening.