Coronareserve vormen

Een onderdeel van de doorgevoerde COVID 19-steunmaatregelen betreft de invoering van de fiscale coronareserve.
Deze reserve maakt het mogelijk om een verwacht verlies over 2020 alvast te verrekenen in 2019.

Bij het vormen van een coronareserve wordt in 2019 ten laste van de winst een reserve gevormd over het te verwachten verlies over 2020.
Het voordeel van het vormen van een coronareserve is dat het verwachte verlies over 2020 direct verrekend kan worden met de winst over 2019. Normaal gesproken is deze achterwaartse verliesverrekening pas mogelijk nadat de aangifte vennootschapsbelasting over 2020 is ingediend (dus pas in 2021).
De coronareserve is uitsluitend bedoeld voor vennootschapsbelastingplichtige ondernemers en dus niet voor de inkomstenbelasting.

Voorwaarden

  1. De verwachting dat over het boekjaar 2020 een “coronaverlies” wordt geleden.
  2. Het verwachte “coronaverlies” mag niet groter zijn dan het totaal verwachte verlies over 2020.
    Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld een coronareserve te vormen indien over 2020, ondanks het “coronaverlies”, per saldo een winst wordt verwacht. Er dient een zo goed mogelijke inschatting te worden gemaakt van de omvang van het corona gerelateerde verlies.
  3. De te vormen coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst over 2019 die zou gelden zonder de vorming van de reserve. De vorming van de coronareserve mag er dus niet toe leiden dat over 2019 een verlies wordt geleden.
  4. De reserve dient uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst te worden opgenomen.

Aanvragen

Een beroep op toepassing van de coronareserve kan worden gedaan bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2019.
Indien dat al is gebeurd, dan kunt u alsnog een gecorrigeerde aangifte indienen.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.