Compensatie partner bij uitfasering Pensioen in eigen beheer

Een DGA en zijn partner hebben voldoende alternatieven zodat geen sprake hoeft te zijn van een schenking’, zo schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in zijn memorie van antwoord bij het pakket Belastingplan 2017 met betrekking tot het pensioen in eigen beheer (PEB).

Geen schenking

Begin deze maand stuurden de brancheorganisaties een brandbrief naar de staatssecretaris over de uitfasering van in eigen beheer met name voor de situatie van de partner. De leden van de VVD-fractie vragen naar de mogelijkheid van een eenmalige vrijstelling van schenkbelasting in relatie tot de partner.
Maar volgens Wiebes zijn er voldoende alternatieven. ‘Ook indien men niet in algehele huwelijksgemeenschap is getrouwd, kan men goede afspraken maken dan wel een passende compensatie overeenkomen voor het verlies aan rechten door de partner. Ik concludeer dan ook dat het binnen de geschetste kaders voor de DGA en zijn partner mogelijk moet zijn om waar nodig tot een passende compensatie zonder heffing van schenkbelasting te komen’, zo schrijft Wiebes in zijn memorie.
Overigens zal er geen belastbare schenking zijn als partners zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen.

Voorgestelde afstempelingsmogelijkheid

De brancheorganisaties kaarten in hun brandbrief ook de voorgestelde afstempelingsmogelijkheid met de daaraan gekoppelde afkoop of omzetting aan. Dit zou de solvabiliteit van de bv’s verbeteren, de zogenoemde dividendklem zou komen te vervallen en het wetsvoorstel zou bovendien aanzienlijke budgettaire opbrengsten genereren in de jaren 2017 tot en met 2019. Maar bij afstempeling en afkoop of omzetting van pensioenaanspraken kan sprake zijn van verlies van aanspraken van de partner.
De staatssecretaris geeft aan dat er nagedacht moet worden over een mogelijke compensatie van de partner van de DGA. Volgens hem is het direct uitkeren van de compensatie in de vorm van een financiële vergoeding niet aan de orde, maar zijn de partners geheel vrij in hun keuze van compensatie.

Compensatie

In de memorie van antwoord benoemt Wiebes een aantal mogelijkheden van compensatie:

  • Net als bij een scheiding kunnen afspraken worden gemaakt om bijvoorbeeld het aan de partner toekomende deel van de waarde van het pensioen bij een professionele verzekeraar onder te brengen.
  • De partner kan compensatie krijgen via bijvoorbeeld aanvullende huwelijkse voorwaarden.
  • De compensatie voor de afstempeling en afkoop of omzetting van de pensioenaanspraken – die voor wat betreft de partner kan zien op het tijdens het huwelijk opgebouwde deel van de pensioenaanspraken en op een nabestaandenpensioen bij overlijden van de DGA – kan dus verschillende vormen hebben. De compensatie kan daarbij ook bestaan uit een mix van elementen, zoals een waardestijging van de aandelen die in handen zijn van de partner, de doorbetaling van een deel van de door de dga ontvangen afkoopsom en het treffen van een overlijdensrisicoverzekering voor de partner bij een externe verzekeraar.
  • Het vastleggen in een overeenkomst dat de compensatie (uitsluitend) plaatsvindt als de betreffende gebeurtenis (vooroverlijden van de dga of echtscheiding) zich voordoet.
  • Voor het nabestaandenpensioen is het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering dan wel het sluiten van een partnerpensioenpolis bij een verzekeraar een eenvoudige mogelijkheid om het verlies aan partnerpensioen te compenseren.

Als er in relatie tot de pensioenregelgeving sprake is van een passende compensatie van de partner, is geen sprake van een schenking en is dus ook geen schenkbelasting verschuldigd.
TIP De tegenprestatie is vormvrij.