Archive | Vennootschapsbelasting RSS feed for this section

Tarief vennootschapsbelasting omlaag

De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan omlaag nu de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat. De tarieven voor 2019 en volgende worden nu: 2019 2020 2021 Tarief schijf 1 (belastbare winst tot € 200.000) 19% 16,5% 15% Tarief schijf 2 (belastbare winst vanaf € 200.000) 25% 22,55% 20,5%

Leave a comment Continue Reading →

Afschrijving gebouwen beperkt vanaf 2019

Afschrijving op gebouwen in de vennootschapsbelasting wordt beperkt met ingang van 2019 tot niet verder dan 100% van de WOZ-waarde. Regeling tot en met 2018 Tot en met 2018 mocht worden afgeschreven op panden die door de eigen onderneming worden gebruikt tot 50% van de WOZ-waarde. Als de boekwaarde boven de 50% van de WOZ-waarde […]

Leave a comment Continue Reading →

Afschaffing dividendbelasting van de baan

Het kabinet heeft op 15 oktober 2018 nieuwe belastingmaatregelen voorgesteld die beter zouden zijn voor de economie dan afschaffing van de dividendbelasting, waaronder een extra verlaging van de Vpb-tarieven. Geen afschaffing dividendbelasting Op 15 oktober 2018 is de uitkomst van de heroverweging van de belastingmaatregelen ter verbetering van het vestigingsklimaat openbaar gemaakt. Het kabinet ziet […]

Leave a comment Continue Reading →

Vennootschapsbelasting omlaag, dividendbelasting omhoog

Eén van de fiscale maatregelen uit het regeerakkoord betreft de geleidelijke verlaging van de tarieven van de vennootschapsbelasting. Tegelijkertijd gaat de belasting in box 2 in stapjes omhoog. Het uitdelen van dividend aan u als DGA kost daardoor meer belasting, net als de verkoop van aandelen die tot uw aanmerkelijk belang behoren. De vennootschapsbelasting kent tot […]

Leave a comment Continue Reading →

Herinvesteringsreserve wel toepasbaar

Op 16 september 2016 oordeelde de Hoge Raad in HR:2016:2080, dat er toch een herinvesteringsreserve mag worden gevormd, indien de boekwinst ontstaat door gehele of gedeeltelijke onttrekking aan het ondernemingsvermogen. Op grond van eerdere rechtspraak mocht alleen bij verkoop van een bedrijfsmiddel de boekwinst worden gereserveerd in een herinvesteringsreserve. Indien een bedrijfsmiddel door de ondernemer werd […]

Leave a comment Continue Reading →

VpB-plicht voor overheidsondernemingen

Op 1 januari 2016 wordt de Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Vpb) ingevoerd. Gemeenten, provincies en waterschappen gaan daardoor voor een deel van hun activiteiten onder de vennootschapsbelastingplicht vallen. De Commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) heeft een aantal fundamentele besluiten genomen over de begroting en verantwoording van de Vpb-heffing. Deze besluiten worden vertaald in de verslaggevingsregelgeving. […]

Leave a comment Continue Reading →

VpB-vrijstelling thuiszorginstelling beperkt

De VpB-vrijstelling is niet van toepassing op een thuiszorginstelling die ook niet-zorgactiviteiten kan verrichten, zo concludeerde advocaat-generaal (A-G) Wattel onlangs. De thuiszorginstelling voldoet volgens de A-G niet aan de winstbestemmingseis van art. 4 Uitv. besl. VpB. Rechtbank Arnhem oordeelt dat de bv niet voldoet aan de voorwaarden die aan haar statuten worden gesteld voor toepassing […]

Leave a comment Continue Reading →

Nadeel fiscale eenheid

Indien er een fiscale eenheid is voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting mag de Ontvanger de uit te betalen belasting verrekenen met de schuld van een andere BV binnen de fiscale eenheid. Nadeel is onder andere de hoofdelijke aansprakelijkheid van de afzonderlijke BV’s voor de belastingschulden van de andere BV’s, zie Fiscale eenheid VpB voor- […]

Leave a comment Continue Reading →