Archive | Uw BV RSS feed for this section

Melding betalingsonmacht tijdelijk niet vereist

Als uw BV de belastingen en premies niet kan betalen, kunt u als bestuurder van de BV in privé aansprakelijk worden gesteld voor de onbetaalde belastingschulden en premies. Het gaat hierbij onder andere om de:  loonheffingen; btw; vennootschapsbelasting; premies bedrijfspensioenfonds. Om deze privéaansprakelijkheid te voorkomen, moet de BV tijdig melding maken van het feit dat […]

Leave a comment Continue Reading →

Invoer UBO-register

Vanaf 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld. Wat is een UBO? UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). […]

Leave a comment Continue Reading →

Startende onderneming en DGA-loon

Startende ondernemingen die niet aan de voorwaarden voor een start-up voldoen, kunnen voor een aanmerkelijkbelanghouder (DGA) toch tijdelijk uitgaan van een loon dat lager is dan gebruikelijk voor het niveau en de duur van het werk. LET OP Het loon mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat […]

Leave a comment Continue Reading →

Controleer uw managementovereenkomst

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in beginsel niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit is alleen anders als u uw ontslag via de algemene vergadering niet kunt tegenhouden. De inhoud van de managementovereenkomst is daarbij van belang. Bij Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2019:1115) speelde een zaak over een drietal aandeelhouders die via hun personal holdings werken voor hun gezamenlijke […]

Leave a comment Continue Reading →

Aandelenkapitaal verhogen

Nadeel van de BV’s met een (heel) laag geplaatst aandelenkapitaal van bijvoorbeeld € 1,00 is, dat het (potentiële) contractpartners afschrikt om zaken te doen met de BV. Dit bezwaar kan worden opgeheven door het geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal te verhogen. Dat kan door een besluit van de vergadering van aandeelhouders op de volgende manieren: de aandelen […]

Leave a comment Continue Reading →

Afroommethode niet (altijd) toepasbaar

Met uitspraak d.d. 24 juni 2016 (HR:2016:1269) heeft de Hoge Raad bepaald dat de afroommethode niet kan worden toegepast als er op basis van de vergelijkingsmethode een gebruikelijk loon kan worden bepaald. Stel dat in een vergelijkbare situatie het gebruikelijk loon € 150.000 bedraagt. Dan wordt het gebruikelijk salaris rekening houdend met de doelmatigheidsmarge van 25% bepaald […]

Leave a comment Continue Reading →

Holding en de BTW

Indien de holding BV alleen aandelen houdt in de onderliggende dochtervennootschappen en verder geen activiteiten verricht, dan wordt de holding niet aangemerkt als btw-ondernemer, omdat zij geen belaste prestaties verricht. Alleen het houden van een aandelenbelang is dus niet voldoende. De holding kan dan ook geen deel zijn van de fiscale eenheid voor de btw. […]

Leave a comment Continue Reading →

Oplopende rekening-courantschuld

Als de rekening-courant schuld van de DGA aan zijn BV steeds verder oploopt, overweeg dan deze schuld om te zetten in een lening. Risico De belastingdienst kan bij een steeds oplopende rekening-courantschuld concluderen dat er feitelijk sprake is van een dividenduitkering waarover dividendbelastingbelasting/inkomstenbelasting betaald moet worden. Risico ondervangen Het risico kan worden ondervangen door het opstellen […]

Leave a comment Continue Reading →

BV i.o. handel zorgvuldig

Zolang de bv nog niet is opgericht, geldt persoonlijke aansprakelijkheid voor de oprichter(s). Op grond van art. 203 BW2 is het mogelijk om te handelen op naam van de bv in oprichting. Aan dit handelen zijn geen vormvereisten verbonden. Een inschrijving van de bv i.o.  in het Handelsregister is voldoende ten opzichte van derden. De oprichter(s) zijn hoofdelijk […]

Leave a comment Continue Reading →

HR bevestigt fiscale waardering pensioen in eigen beheer

De Hoge Raad bevestigt, dat bij de fiscale waardering van pensioenverplichtingen in eigen beheer een rekenrente van tenminste 4% moet worden gehanteerd, zie Pensioen in eigen beheer. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever onder ogen heeft gezien, dat de in de markt gebruikelijke rekenrente lager kan zijn dan 4%. De wetgever heeft dus aanvaard, dat […]

Leave a comment Continue Reading →