Archive | Schenken en erven RSS feed for this section

Gevolgen uitsluitingsclausule in erfenis of schenking

Bent u getrouwd of ontvangt u of uw huwelijkspartner een schenking of erfenis met uitsluitingsclausule maar wilt u het geld samen opmaken?Maak hier dan heldere schriftelijke afspraken over vóór u aan de samen geplande activiteiten, bijvoorbeeld vakantie, verbouwing of andere uitgaven begint. Dan komt u later niet voor nare verrassingen te staan. De Hoge Raad […]

Leave a comment Continue Reading →

Ruimere schenkvrijstelling

Over de schenking van een eigen woning of voor de aankoop van een eigen woning tot een bedrag van € 102.010 (2019) hoeft geen schenkbelasting te worden betaald. De vrijstelling geldt niet alleen bij schenking of aankoop van een woning, maar ook als een schenking wordt gebruikt voor een verbouwing van een eigen woning, de afkoop van […]

Leave a comment Continue Reading →

Privévermogen erfgenaam beter beschermd

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen waardoor erfgenamen hun privévermogen beter kunnen beschermen tegen een onverwachte schuld uit een erfenis. De regeling treedt op 1 september 2016 in werking. Zuiver aanvaarden Vanaf 1 september heeft een erfgenaam de erfenis zuiver aanvaardt als hij goederen van de nalatenschap verkoopt of deze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Nu is […]

Leave a comment Continue Reading →

Verhoogde schenkingsvrijstelling 2017 en verder

Vanaf 1 januari 2017 keert de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning weer terug in de Successiewet; ditmaal structureel. Het benutten van de vrijstelling in 2017 is echter zeker geen vanzelfsprekendheid. Er is een ingewikkeld overgangsrecht en actie in 2016 kan vereist zijn. Vrijstelling wordt verhoogd De reguliere vrijstelling wordt voor iemand tussen 18 […]

Leave a comment Continue Reading →

Executeursbeloning en erfbelasting

Executeursloon is niet aftrekbaar voor de erfbelasting, maar niet altijd belast in box 1. De beloning van de executeur is voor de berekening van de erfbelasting niet aftrekbaar als schuld. De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat beloningen van de executeur waarover wel erfbelasting is geheven, niet zijn belast met inkomstenbelasting, mits: de executeur tevens […]

Leave a comment Continue Reading →

Aandelen schenken

Schenken van aandelen moet bij notariële akte. Schenken van certificaten van aandelen kan bij onderhandse akte. Bij schenken in de familiesfeer aan kinderen of kleinkinderen kan een privéclausule of uitsluitingsclausule worden opgenomen. Dan kunnen de aandelen tot het privévermogen blijven van de begiftigde en daardoor vallen de aandelen niet in het gemeenschappelijk vermogen van de […]

Leave a comment Continue Reading →

Fiscaal partnerschap schenken en erven

Voor de schenk- en erfbelasting kunt u alleen met één andere persoon fiscaal partner zijn. Daarmee profiteert u van de relatief hoge partnervrijstelling en de laagste tarieven. Fiscaal partner voor de schenk- en erfbelasting je gehuwd bent en niet van tafel en bed gescheiden je geregistreerd partners bent en niet van tafel en bed gescheiden […]

Leave a comment Continue Reading →

Eenmalige (aanvullende) vrijstelling schenkbelasting

Een kind tussen de 18 en 40 jaar mag gebruikmaken van de eenmalige aanvullende vrijstelling van € 52.752 (2015) (€ 25.322 + € 27.432 (2015). Dit geld moet gebruikt worden om: een eigen woning te kopen een eigenwoningschuld af te lossen zijn eigen woning te verbeteren en te onderhouden de erfpachtcanon bij een eigen woning […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingplan 2016 schenking eigen woning

Met ingang van 2017 wordt de verhoogde vrijstelling schenking eigen woning structureel verhoogd van € 53.016 naar € 100.000. In de Successiewet 1956 is een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 53.016 (bedrag 2016) opgenomen voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar, mits de schenking verband houdt met de verwerving of verbouwing […]

Leave a comment Continue Reading →

Schenken of legaat

Een legaat wordt vastgelegd in een testament en wordt effectief bij overlijden. Een schenking wordt bij leven gedaan. Het legaat wordt in beginsel van de erfenis afgetrokken, voordat die wordt verdeeld onder de erfgenamen. De belastingvrijstelling van een legaat aan kind of kleinkind bedraagt € 20.047 (2015). De belastingvrijstelling van een schenking aan een kind […]

Leave a comment Continue Reading →