Archive | Personeelszaken RSS feed for this section

Wijziging WAB per 1 juli 2021

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) schrijft voor dat de werkgever aan een oproepkracht na 12 maanden een vaste arbeidsomvang moet aanbieden die is gebaseerd op zijn gemiddelde uren van het afgelopen jaar. Regelt u dit niet, dan kan de oproepkracht het loon over zijn gemiddelde uren na 12 maanden opeisen. In artikel 7:628a, lid […]

Leave a comment Continue Reading →

Verruiming verlofsparen

Vanaf 2021 mogen werknemers meer verlof sparen om eerder te kunnen stoppen met werken. Tot en met 2020 geldt dat er maximaal 50 weken verlof gespaard mag worden, vanaf 2021 wordt dit verruimd naar 100 weken. Een werknemer die hiervan optimaal gebruikmaakt, kan dus bijna twee jaar eerder stoppen met werken met behoud van loon.

Leave a comment Continue Reading →

Vergoeding studiekosten kinderen

Indien u werknemers in dienst hebt met studerende kinderen, dan kunt u de studiekosten van de kinderen vergoeden. Dit kan op verschillende manieren. U kunt de studiekosten op 4 manieren vergoeden: vergoeding belasten bij de werknemer; studietoelage die de werknemer ontvangt, aanwijzen als eindheffingsloon; zelfstandige studietoelage rechtstreeks aan het kind uitbetalen; studietoelage betalen vanuit een […]

Leave a comment Continue Reading →

Aanvullend geboorteverlof partner

Vanaf 1 juli 2020 hebben alle partners van net bevallen vrouwen recht op aanvullend geboorteverlof. Het loon tijdens dit verlof wordt door het UWV betaald, maar u moet als werkgever de aanvraag hiervoor doen. Regulier geboorteverlof Sinds 1 januari 2019 krijgen partners 1 werkweek geboorteverlof.Werkt u bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt u 30 uur […]

Leave a comment Continue Reading →

Minimumlonen per 1 juli 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2020.Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2020: € 1.680,00 per maand; € 387,70 per week; € 77,54 per dag. De nieuwe minimumloonbedragen zijn als volgt vastgesteld: Leeftijd Staffeling Per maand […]

Leave a comment Continue Reading →

WAB: meer tijd voor aanpassen arbeidsovereenkomsten

Werkgevers met werknemers die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst zijn, krijgen 3 maanden extra de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie in 2020. Dit schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. Werkgevers mogen de lage WW-premie afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor […]

Leave a comment Continue Reading →

Voorziening voor transitievergoeding

Kan er een voorziening worden getroffen voor een transitievergoeding? Voorwaarden voor een voorziening Als u ten laste van de winst een voorziening wilt vormen, gelden er drie voorwaarden die in een eerder arrest door de Hoge Raad zijn geformuleerd: vereist is dat de uitgaven hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die zich in de […]

Leave a comment Continue Reading →

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Drie jaar na invoering van de Wet werk en zekerheid is er de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans, die met ingang van 2020 van kracht wordt. Werkgevers baseren hun keuze voor vast of flexibel personeel niet op de aard van het werk, maar eerder op de kosten en de risico’s. Dit leidt ertoe dat steeds […]

Leave a comment Continue Reading →

Minimumlonen per 1 juli 2019

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2019 met 1,23% (na afronding). Per 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar recht op het volledig wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2019 is: Leeftijd Jeugdloonpercentage Per maand Per week Per dag 21 jaar en ouder 100% 1635,60 […]

Leave a comment Continue Reading →

Minimumloon per 1 januari 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 bekendgemaakt. Per 1 januari 2019 wordt het minimumloon verhoogd met 1,34%. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van […]

Leave a comment Continue Reading →