Archive | Inkomstenbelasting RSS feed for this section

Box 3 heffing 2025 en verder

Het doel van het kabinet is dat er vanaf 2025 wél een nieuw box 3-stelsel komt op basis van werkelijk rendement. Het kabinet stelt voor het nieuwe box 3-stelsel vorm te gegeven als een vermogensaanwasbelasting, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht minus de kosten) en de […]

Leave a comment Continue Reading →

Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Hierbij krijgen voornamelijk mensen met spaargeld geld terug. Dit herstel geldt ook voor nog niet vastgestelde of opgelegde aanslagen box 3 (o.a. 2020 en 2021). Dit heeft […]

Leave a comment Continue Reading →

Opties voor rechtsherstel box 3 2017/2022

Het kabinet stelt daarom voor om mensen automatisch rechtsherstel te bieden op basis van een nieuwe berekening. In de berekening wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige. Varianten Er zijn twee varianten voor het herstel uitgewerkt door de Staatssecretaris van Financiën Spaarvariant Bij de eerste variant zullen mensen met […]

Leave a comment Continue Reading →

Geen rechtsherstel bij hoger rendement

Hof Amsterdam maakt duidelijk dat men geen geslaagd beroep op het Kerstarrest kan doen als het werkelijk rendement op het vermogen het forfaitaire inkomen overtreft. In de jaren 2015 tot en met 2018 was het loon uit vroegere dienstbetrekking het enige “arbeidsinkomen” van een man. Daarnaast was hij samen met zijn partner eigenaar van een […]

Leave a comment Continue Reading →

Stand van zaken box 3 na uitspraak HR

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Volgens de uitspraak mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen worden belast. Uitspraak massaal bezwaar De Belastingdienst heeft de massaalbezwaarprocedures box […]

Leave a comment Continue Reading →

Wijziging aangifte inkomstenbelasting

De wijziging van een reeds gedane aangifte inkomstenbelasting wordt door de belastingdienst vanaf 1 oktober 2019 niet meer behandeld als een bezwaar(schrift). De aangepaste aangifte kan gewoon opnieuw worden ingediend. Vanaf 1 oktober behandelt de belastingdienst deze als een verzoek om ambtshalve vermindering. Dat geldt ook bij een ambtshalve aanslag. Wordt het verzoek afgewezen, dan […]

Leave a comment Continue Reading →

Massaal bezwaar box 3-heffing afgewezen

De Belastingdienst heeft het massaal bezwaar tegen de box 3-heffing voor de jaren 2013 tot en met 2016 afgewezen. Dit is het gevolg van de recente uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing. Buitensporig zware last De Hoge Raad oordeelde dat belastingplichtigen in 2013 of 2014 op stelselniveau met een buitensporig zware last werden […]

Leave a comment Continue Reading →

Afschrijving gebouwen beperkt vanaf 2019

Afschrijving op gebouwen in de vennootschapsbelasting wordt beperkt met ingang van 2019 tot niet verder dan 100% van de WOZ-waarde. Regeling tot en met 2018 Tot en met 2018 mocht worden afgeschreven op panden die door de eigen onderneming worden gebruikt tot 50% van de WOZ-waarde. Als de boekwaarde boven de 50% van de WOZ-waarde […]

Leave a comment Continue Reading →

Forfaitair rendement box-3 2017

Met ingang van 2017 wordt het forfaitair rendement op het vermogen in box-3 niet meer belast tegen 4%. Bij een belastingtarief van 30% gaf dat tot 2017 een effectieve belastingdruk van 1,2% over het vermogen in box-3 minus de vrijstelling. Bij de berekening van het forfaitair rendement wordt vanaf 1 januari 2017 onderscheid gemaakt tussen […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingkorting bij einde AB

Indien u geen aanmerkelijk belang meer hebt, maar nog wel een verrekenbaar verlies, dan kunt u de belastingdienst verzoeken om dit verlies om te zetten in een belastingkorting. De belastingdienst stelt dit vast per beschikking. De korting is 25% van het onverrekende verlies en vermindert de belasting en premie volksverzekeringen in box 1 (inkomen uit werk en woning). Dit is […]

Leave a comment Continue Reading →