Archive | Gebruikelijk loon DGA RSS feed for this section

DGA loon 2022 omhoog

Het normbedrag voor het gebruikelijk loon van een dga stijgt voor het jaar 2022 van € 47.000 naar € 48.000.Het gebruikelijk loon moet hoger vastgesteld worden als 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of het hoogste loon van een werknemer in dienst van de bv hoger is dan € 48.000.Soms kan het gebruikelijk […]

Leave a comment Continue Reading →

Start-up en DGA-loon

Werkt u voor start-ups? Dan geldt vanaf 1 januari 2017 een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling. U mag in dat geval het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Of, als dat lager is, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit laatste moet u aannemelijk maken. Om aangemerkt te kunnen worden als een start-up, moet uw werkgever […]

Leave a comment Continue Reading →

Mag pensioen meetellen voor gebruikelijk loon?

Bij samenloop van werk en pensioen in dezelfde bv, mag de pensioenuitkering niet meetellen voor het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon heeft te maken met tegenwoordige arbeid en is hieraan gerelateerd en niet aan vroegere arbeid. Zie uitspraak Gerechtshof d.d. 12-10-2017: ECLI:NL:GHSHE:2017:4426.

Leave a comment Continue Reading →

Gebruikelijk loon DGA naar € 45.000

Uit de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 blijkt dat het Gebruikelijk loon DGA per 1 januari 2017 is verhoogd van € 44.000 naar € 45.000. Gebruikelijk loon stond al sinds 2014 op € 44.000.

Leave a comment Continue Reading →

DGA loon start-ups

Met ingang van 2017 wordt het DGA-loon voor start-ups verlaagd. Gedurende de eerste drie jaar van de start-ups mag het DGA-loon minimaal het geldende minimumloon bedragen.

Leave a comment Continue Reading →

Gebruikelijk loon ook voor partner

De Gebruikelijk loonregeling DGA geldt ook voor de meewerkende partner als die zelf ook aandelen bezit. Dit oordeelde Het Hof Amsterdam in haar uitspraak d.d. 9 april 2015 ECLI:NL:GHAMS:2015:1588. Belanghebbende kon niet aannemelijk maken dat in enig jaar een lager loon gebruikelijk was dan in voorgaand(e) ja(a)r(en).

Leave a comment Continue Reading →

Hoofdregel gebruikelijk loon DGA aangepast

In de Miljoenennota 2015 zijn maatregelen voor aanpassing van het gebruikelijk loon DGA aangekondigd. Hoofdregel Het voorgestelde nieuwe artikel 12a Wet op de loonbelasting 1964 geeft als hoofdregel dat het in aanmerking te nemen loon ten aanzien van de werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk […]

Leave a comment Continue Reading →