Archive | Debiteurenbeheer RSS feed for this section

Betalingstermijnen verder beperkt

Vanaf 1 juli 2017 is het voor grote bedrijven verboden om een betalingstermijn langer dan 60 dagen te hanteren. Staat in contracten of algemene voorwaarden toch een betalingstermijn van meer dan 60 dagen, dan is deze bepaling niet geldig. De standaardbetalingstermijn van 30 dagen gaat dan gelden.  Vanaf 2013 geldt een standaard betalingstermijn van 30 dagen, zie Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd in 2013. […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingplan 2017 versnelde teruggave oninbare btw

Indien een eerdere verzonden btw-factuur voor geleverde goederen of verrichte diensten geheel of gedeeltelijke niet werd betaald, dan ontstond voor de ondernemer die de goederen leverde of de dienst heeft verricht recht op teruggaaf  van de door hem afgedragen btw.  Dat kon tot en met 2016 alleen door middel van een afzonderlijk schriftelijk verzoek aan de belastingdienst met onderbouwing van […]

Leave a comment Continue Reading →

Wettelijke rente omlaag

De wettelijke rente per 1 januari 2015 is verlaagd van 3% naar 2% voor niet-handelstransacties. De wettelijke rente voor handelstransacties is verlaagd van 8,15% naar 8,05% De niet-handelstransacties betreft particuliere klanten.

Leave a comment Continue Reading →

Tweede aanmaning naar consument niet nodig

De Hoge Raad heeft op 13 juni 2014 HR:2014:1405 beslist dat een tweede aanmaning  niet verplicht is om buitenrechtelijke incassokosten bij consumenten te mogen berekenen. Het besluit luidt, dat art. 6:96 lid 6 BW zo moet worden uitgelegd dat bij uitblijven van de betaling binnen de termijn van veertien dagen de genormeerde vergoeding voor buitengerechtelijke […]

Leave a comment Continue Reading →

Interpolis waarschuwt MKB voor wanbetaling

Acht op de tien kleine en middelgrote bedrijven kregen vorig jaar te maken met oninbare vorderingen als gevolg van faillissement van een opdrachtgever.  Volgens Interpolis blijft wanbetaling een groot probleem voor met name kleine ondernemers en ZZP-ers. Zij kregen een op de drie rekeningen niet op tijd betaald. Het gemiddelde openstaande bedrag was € 6.000. […]

Leave a comment Continue Reading →

Onterechte incasso vermijden!

Indien achteraf blijkt dat een Europese incasso niet terecht is, loopt u risico op een fikse boete. De banken rekenen daarvoor met ingang van 2014 € 55,00 tot € 60,00. Zie ook Het nieuwe incasseren. Onterechte incasso en gevolgen Bij een onterechte incasso heeft u een bedrag geïncasseerd, zonder dat de betaler een geldige machtiging […]

Leave a comment Continue Reading →