BV i.o. handel zorgvuldig

Zolang de bv nog niet is opgericht, geldt persoonlijke aansprakelijkheid voor de oprichter(s).

Op grond van art. 203 BW2 is het mogelijk om te handelen op naam van de bv in oprichting.
Aan dit handelen zijn geen vormvereisten verbonden. Een inschrijving van de bv i.o.  in het Handelsregister is voldoende ten opzichte van derden.
De oprichter(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk tot op het moment van bekrachtiging van de rechtshandeling door de bv.

LET OP Lid 3 van artikel 203 bepaalt, dat indien de opgerichte bv haar rechtshandeling(en) niet nakomt, degene die de handelingen verrichte hoofdelijk aansprakelijk is voor de schade die derde leidt, indien diegene wist of redelijkerwijs kon weten dat de bv de verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Ook de bestuurder die de rechtshandeling bekrachtigt, kan hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Een voorbeeld van deze aansprakelijkheid vindt u in ECLI:NL:GHARL:2016:3528.