Buitenlands belastingplichtige en eigen woning

Per 1 januari 2015 is er een nieuwe regeling voor een buitenlands belastingplichtige. Mensen die in het buitenland woonden konden opteren voor binnenlands belastingplichtige. Deze keuzemogelijkheid om als buitenlands belastingplichtige te kiezen voor binnenlands belastingplichtige is vanaf 1 januari 2015 aangescherpt door een zogenaamde 90% inkomenseis.

Tot en met 2014 kende de Nederlandse wet een regeling voor buitenlandse belastingplichtige om te worden behandeld als binnenlands belastingplichtige, waarbij er gekeken wordt naar het wereld inkomen. In de praktijk maken veel expats, pensionado en grensarbeiders gebruik maken van deze keuzemogelijkheid. Men heeft dan dezelfde fiscale aftrekposten als binnenlandse belastingplichtigen. Het grote voordeel is de mogelijkheid gebruik te maken van de hypotheekrente aftrek op de eigen woning, gelegen in het  buitenland of in Nederland. Een ander voordeel is dat men in aanmerking komt voor de algemene heffingskorting.

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 bestaat er geen keuzeregeling meer en geldt een meer strengere regeling, de zogenaamd kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. deze geldt automatisch. Volgens deze regeling zal er sprake zijn van kwalificerende buitenlands belastingplichtige indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  •  Over 90% van het wereldinkomen wordt in Nederland belasting betaalt. Niet alleen het inkomen uit werk en woning telt mee (box 1) maar ook inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit sparen en beleggen zal meetellen voor de bepaling van het wereldinkomen; en
  • U bent inwoner van een EU-land, EER-land, BES eilanden of Zwitserland; en
  • Er moet een inkomensverklaring van het woonland worden overlegd, waaruit blijkt dat 10% of minder van zijn inkomen in het woonland wordt verdiend.

De kwalificerende buitenlands belastingplichtige zal dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als binnenlands belastingplichtigen krijgen als hij voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Tevens zal alleen het Nederlandse inkomen in de belastingheffing worden betrokken.

De partner van de kwalificerende buitenlands belastingplichtige komt alleen voor de regeling in aanmerking indien beide partners tezamen meer dan 90% van hun wereldinkomen in Nederland verdienen. Als de partner in het buitenland inkomen geniet dat meer is dan 10% van het gezamenlijke inkomen, zal hij dus geen fiscaal partner zijn.

Begrippen buitenlands belastingplichtige en binnenlands belastingplichtige

Een buitenlands belastingplichtige woont buiten Nederland, maar geniet inkomen uit Nederland, bijvoorbeeld inkomen uit dienstbetrekking. Een binnenlands belastingplichtige woont in Nederland en wordt in Nederland belast voor zijn wereldinkomen (waar ook ter wereld verdiend). Beide belastingplichtigen dienen Nederlandse inkomstenbelasting te betalen, maar een buitenlands belastingplichtige kan in zijn Nederlandse aangifte geen persoonlijke aftrekposten te gelde maken zoals de hypotheekrenteaftrek.

Lees meer in Eigen woning