Bouwterrein

Wat is een bouwterrein?
Deze vraag is voor de omzetbelasting van groot belang.

Bij de levering van een onroerende zaak wordt alleen btw geheven (en geen overdrachtsbelasting) als het gaat om een bouwterrein.

Oktober 2016. Met ingang van 1 januari 2017 is er eerder sprake van een bouwterrein.
Er is dan sprake van een bouwterrein bij “onbebouwde grond die kennelijk is bestemd om te worden bebouwd met één of meer gebouwen”.

Juni 2013. De Hoge Raad is in zijn arrest van 7 juni 2013 omgegaan en volgt daarmee het Europese Hof van Justitie. De Hoge Raad benadrukt dat het Unierechtelijke btw-begrip ‘bouwterrein’ ook als zodanig voor de overdrachtsbelasting moet gelden. Daarmee is duidelijk geworden dat de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting ook geldt als sprake is van een bouwterrein op grond van deze nieuwe jurisprudentie, ondanks dat daarvan op grond van de tekst van de huidige bepalingen uit de Wet op de omzetbelasting, waarnaar voor de toepassing van de overdrachtsbelastingvrijstelling wordt verwezen, geen sprake is.

Februari 2013. Op 17 januari 2013 heeft het Europese Hof (zaak C-543/11, Woningstichting Maasdriel) geoordeeld dat er sprake is van een bouwterrein als:
• Het een onbebouwd terrein betreft; en • Uit een globale beoordeling van de omstandigheden blijkt, dat het terrein daadwerkelijk bestemd is om te worden bebouwd. Tot die omstandigheden behoort ook de intentie van die partijen, let wel, ondersteund door objectieve gegevens.
TIP Overigens kan het bij levering aan particulieren en btw-vrijgestelde ondernemers juist voordelig zijn om niet in de btw te worden betrokken, maar de levering te betrekken in de overdrachtsbelasting.

Als u vragen hierover heeft of hulp nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of via het contactformulier op deze website of per email info@adfinadvies.nl.