Bijstand als vangnet

Bijstandsuitkering aanvragen

Zie Bijstandsuitkering aanvragen.

Recht op bijstandsuitkering

De Wet werk en bijstand (WWB) wordt uitgevoerd door de gemeenten.
Iemand heeft recht op een bijstandsuitkering als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • woont in Nederland;
  • is 18 jaar of ouder;
  • heeft onvoldoende inkomen om in het levensonderhoud te voorzien; het inkomen van de samenwonende partner telt mee;
  • heeft geen vermogen dat boven een bepaald bedrag uitkomt;
  • heeft geen recht op een andere uitkering.

Voor de bedragen zie Uitkeringsbedragen en minimumloon.

Onder het vermogen vallen naast spaargeld ook andere bezittingen zoals een auto en een eigen huis. Is de waarde van de woning minus de hypotheekschuld hoger dan het vrijgestelde vermogen, dan sluit de gemeente een krediethypotheek af en moet daarmee de woning worden “opgegeten”.

NB Het inkomen van thuiswonende kinderen telt (nog) niet mee. Van een baan om uit de bijstand te komen telt het loon niet mee gedurende 6 maanden. Het maximum dat niet meetelt bedraagt € 188 netto per maand.

IO(A)W-uitkering

Werknemers die op of na hun 50-ste werkloos zijn, hebben recht op een IOAW-uitkering. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. De IOAW-uitkering vult het (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau. Voordeel is dat er geen vermogenstoets plaats vindt.

Werknemers die op of na hun 60-ste werkloos zijn, hebben na hun WW-uitkering recht op een IOW-uitkering. De Inkomensvoorziening Oudere Werklozen. Ook hier heeft het vermogen van de werkloze geen invloed op de uitkering evenals het inkomen van de partner.

Regeling voor oudere zelfstandigen

Zelfstandigen die werkloos worden kunnen geen beroep doen op de IOAW en de IOW. Onder bepaalde voorwaarden hebben oudere werkloze zelfstandigen wel recht op een uitkering van de Regeling voor oudere zelfstandigen (IOAZ). Het betreft ouderen tussen de 55-jaar en de AOW-leeftijd, die hun bedrijf moeten beëindigen c.q. verkopen en onvoldoende inkomen hebben om van te leven. Zij moeten een minimumperiode als zelfstandige hebben gewerkt en de IOAZ-uitkering aanvragen voordat zij met hun onderneming stoppen. De gemeente vult dan het (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau. Inkomsten uit alimentatie, onderhuur en verhuur worden niet meegerekend. Er geldt wel een vermogenstoets.