Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) en schenk- en erfbelasting

Bij overdracht van ondernemingsvermogen of aandelen in een B.V. in geval van schenken of overlijden (dus voor minder dan de werkelijke waarde) kent de Successiewet onder voorwaarden enkele fiscale voordelen, de zogenaamde bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

LET WEL  De BOF werkt alleen als een onderneming wordt overgedragen. Als de overdracht alleen maar banktegoeden en effecten of dergelijke betreft, dan wordt er geen onderneming overgedragen, zie BOF ook bij onroerende zaken BV.

Zie ook Besluit 2011 schenk-en-erfbelasting-bedrijfsopvolgingsregeling

TIP Door de BV juridisch te splitsen gaat het BV-vermogen geheel over op twee verkrijgende BV’s. De splitsende BV houdt op te bestaan. Het beleggingsvermogen gaat naar de ene BV en het ondernemingsvermogen naar de andere. De aandelen van de BV met het ondernemingsvermogen kunt u schenken aan uw kind(eren).

Om van een onderneming te kunnen spreken, is het vereist dat er activiteiten zijn, die het “normaal vermogensbeheer” te buiten gaan. De belastingdienst heeft daarvoor een praktijkhandreiking opgesteld, waarin zaken als de omvang van de vastgoedportefeuille, de organisatiestructuur, het rendement en de financiering vermeld worden.

LET WEL De onderneming moet minstens 5 jaar worden voortgezet c.q. de aandelen moeten minstens 5 jaar worden gehouden door de verkrijger(s). Dus de regeling geldt ook niet als de onderneming binnen 5 jaar failliet gaat.

Vrijstelling

Indien het waardeverschil van de over te dragen onderneming niet meer is dan € 1.028.132 (2013), dan is het gehele bedrag vrijgesteld. Het meerdere is in principe vrijgesteld voor 83%.

Voor dit waardeverschil wordt door de fiscus een conserverende aanslag opgelegd. Als de bedrijfsopvolger echter de onderneming minstens vijf jaar voortzet of de aandelen ten minste vijf jaar in bezit houdt, vervalt de conserverende aanslag.

Voorwaarde is overigens wel dat de schenker de onderneming minstens vijf jaar moet hebben gedreven of de aandelen in bezit hebben gehad en de erflater minstens één jaar.

Voor het 17% aandeel  kan verder tien jaar uitstel van betaling worden verleend en wel rentedragend. Na deze tien jaar zal de bedrijfsopvolger het bedrag ineens met rente moeten voldoen.

Bij overlijden moet het testament een basis geven voor de overgang. Als de onderneming overgaat op de langstlevende, dan is er geen sprake van verkrijging door het kind krachtens erven of schenken. Dus kan geen beroep worden gedaan op de BOF.
Er moet dan een testament zijn dat voorziet in situaties waarin een kind of kinderen de onderneming willen voortzetten met toepassing van de BOF.

Als u vragen heeft over toepassing van de BOF of advies nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 74 87, mobiel op 0651 180652 of via het contactformulier op deze website of per email info@adfinadvies.nl.