ANBI-instellingen en giftenaftrek

Eén van de aftrekposten in de inkomstenbelasting is de giftenaftrek. De gift moet worden gedaan aan een ANBI-instelling.

Voor de giftenaftrek geldt een drempel van € 60 of 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek en een maximum van 10% van het vorengenoemde inkomen.
Een gift aan een Culturele instelling is extra aantrekkelijk door de multiplier van 1,25 met een maximum van € 5.000. Deze multiplier geldt tot en met 2017.

Giften aan een particulier zijn niet aftrekbaar, tenzij het een geestelijke is, die de giften aanwendt in het kader van zijn religieuze activiteiten.

Giften aan buitenlandse instellingen zijn ook fiscaal aftrekbaar als deze instelling is gevestigd in een EU-land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft met een passende inlichtingenartikel.

Voor periodieke giften, zie Periodieke gift vanaf 2014 onderhands mogelijk.

Voor zakelijke giften, zie Gift zakelijk of privé?

Giftenaftrek vrijwilligers

In februari 2011 heeft de belastingdienst een brief gestuurd aan alle ANBI‐instellingen over de giftenaftrek voor vrijwilligers die voor ANBI‐instellingen actief zijn. Omdat de regeling niet helemaal duidelijk is, is het goed die hier nog eens uiteen te zetten.
Er zijn twee situaties waarin een vrijwilliger in aanmerking komt voor giftenaftrek:
a. de vrijwilliger ziet af van een vergoeding voor zijn inzet;
b. de vrijwilliger maakt kosten en krijgt daarvoor geen vergoeding of ziet af van deze vergoeding.

Ad a: Wanneer een ANBI‐instelling haar vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding geeft, maar een vrijwilliger ziet daarvan af, dan mag hij de niet ontvangen vergoeding in aftrek brengen. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • de instelling heeft een regeling getroffen waardoor de vrijwilliger in aanmerking komt voor een vergoeding;
  • de financiële situatie van de instelling is zodanig dat de vergoeding ook uitbetaald kan worden;
  • de instelling heeft de bedoeling de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen;
  • de vrijwilliger moet zelf kunnen bepalen of hij de vergoeding ontvangt, dan wel schenkt.

Ad b: Wanneer een vrijwilliger kosten maakt en hij deze kosten bij de instelling kan declareren, maar daarvan afziet, mag hij de (niet gedeclareerde) kosten als gewone gift in zijn aangifte inkomstenbelasting opnemen. Dat is ook het geval wanneer de instelling de kosten niet kan vergoeden. Het moet natuurlijk wel gaan om reële kosten. De vrijwilliger moet kunnen aantonen dat hij de kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.

Er kan ook een andere weg worden gekozen: de instelling betaalt de vrijwilligersvergoeding of onkostenvergoeding daadwerkelijk uit. De vrijwilliger maakt het door hem ontvangen
bedrag vervolgens weer, als gift, over naar de instelling.

Als u vragen heeft of advies dan wel hulp nodig hebt om aan de wettelijke vereisten te voldoen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.