Transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar

Vanaf 1 juli 2015 moet u als werkgever een ‘transitievergoeding’ gaan betalen voor iedere ontslagen werknemer die langer dan twee jaar in dienst is geweest, zie Wet Werk en Zekerheid aangenomen.

LET OP De werkgever moet de transitievergoeding ook betalen bij afloop van een tijdelijk contract of bij een ontslagvergunning van het UWV of de rechter.
De transitievergoeding hoeft niet betaald te worden bij ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werknemer. En de transitievergoeding geldt niet voor jongeren onder de 18 jaar die maximaal 12 uur per week in dienst zijn. Ook niet als de organisatie failliet is, in surseance van betaling heeft of in schuldsanering zit.

Voor meer feiten, zie Factsheet Transitievergoeding

Berekening

De transitievergoeding bedraagt een zesde maandsalaris per gewerkt halfjaar voor de eerste 10 dienstjaren en een vierde maandsalaris per gewerkt halfjaar voor de jaren daarna.
De vergoeding is maximaal € 75.000 of een jaarsalaris als dat hoger is. Kosten voor outplacement, scholing bij het einde van het dienstverband of voor inachtneming van een langere opzegtermijn kunnen van de transitievergoeding worden afgetrokken evenals niet werk-gerelateerde cursussen die gedurende het dienstverband aan een werknemer zijn vergoed of verstrekt (mits de werknemer schriftelijk heeft ingestemd met de aftrek).
AFRONDING De wettekst hanteert een strikte termijn van een halfjaar. Dus 2 jaar en 11 maanden en 30 dagen is 2,5 jaar en geen drie jaar.

Tips

TIP Indien u er voor zorgt dat de werknemer na 1 juli 2015 minder dan twee jaar bij u werkt, dan behoeft u de vergoeding dus niet te betalen.
TIP U kunt er ook voor kiezen het tweede contract minimaal één dag korter te laten zijn. Op die manier voorkomt u de betaling van een transitievergoeding.

LET OP Het is dus nu al belangrijk om op te letten bij de verlenging van bijvoorbeeld een arbeidscontract voor één jaar!

Uitzondering werknemers ouder dan 50 jaar

Een uitzondering geldt voor werknemers ouder dan 50 jaar, waarbij de arbeidsovereenkomst tenminste 10 jaar heeft geduurd. Dan geldt dat over elke periode van zes maanden dat de werknemer na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar bij de werkgever in dienst was, een vergoeding van de helft van het maandsalaris. Deze uitzondering geldt niet voor werkgevers met minder dan 25 werknemers in dienst.

Voorwaarden voor het in mindering brengen van kosten

  • Uw werkgever heeft de kosten gespecificeerd en u hierover geïnformeerd.
  • U stemt vooraf schriftelijk in met het in mindering brengen van de kosten op de transitievergoeding.
  • De kosten zijn gemaakt door uw werkgever zelf.
  • De kosten zijn gemaakt ten behoeve van u.
  • Loonkosten mogen niet in mindering worden gebracht. Dit is anders als u en uw werkgever een langere opzegtermijn afspreken en u in deze periode bent vrijgesteld van werk.
  • De kosten staan in een redelijke verhouding tot het doel waarvoor de zijn gemaakt.
  • De kosten komen in mindering op dat deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd in de periode waarin de kosten zijn gemaakt of hierna.
  • De kosten kunnen niet elders door uw werkgever worden gedeclareerd.
  • De kosten kunnen niet op u worden verhaald via bijvoorbeeld een studiekostenbeding.

Meer informatie hierover vindt u in het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding

Voor andere onderwerpen over personele aangelegenheden, zie Personeelszaken.