Aanmelding Derogatie 2014 is uitgesteld

Zoals bekend, is de besluitvorming door Brussel over Derogatie in de periode 2014 tot en met 2017, vertraagd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO (voorheen Dienst Regelingen) heeft aangegeven dat daardoor ook de aanmelding voor Derogatie wordt vertraagd en op dit moment nog niet mogelijk is. Zie DR-loket.

U kunt zich pas na besluitvorming door Brussel aanmelden voor Derogatie. Voor het aanmelden moeten landbouwers een redelijke termijn – vermoedelijk een maand- krijgen. Ook daaraan gekoppelde verplichtingen zoals de deadline voor grondbemonstering en het opstellen van het bemestingsplan voor 2014 schuiven daardoor volgens RVO op.

Met derogatie mag u – onder bepaalde voorwaarden – een gebruiksnorm hanteren van 250 kg stikstof per hectare voor graasdierenmest. Een belangrijke voorwaarde is dat er voldoende geldige grondmonsters aanwezig zijn, die voldoen aan het bemonsteringsprotocol. Overleg dat tijdig met uw monsternemer.

Wijzigingen mestregelgeving

In de mestregelgeving zijn er diverse wijzigingen van kracht geworden per 1 januari 2014. Zowel diergebonden – als grondgebonden normen zijn aangescherpt. De productie van (melkvee)runderen valt zowel bij deelname van BEX als bij toepassing van forfaits in 2014 5% hoger uit ten opzichte van 2013. Hou daar in uw planning rekening mee.