Aanmelden derogatie vóór 14 juni 2014

U mag op landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Dit mag u verhogen naar 250 of 230 kilogram als u voldoet aan de voorwaarden voor derogatie, zie ook Mestwetgeving.
U kunt zich van 1 mei tot en met 13 juni 2014 aanmelden via
Mijn RVO.

Wijzigingen voor 2014

 • Als u voldoet aan de voorwaarden, dan mag u 250 kg stikstof uit graasdierenmest gebruiken. Heeft u zand- en lössgronden in gebruik die liggen in de provincie Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg, dan mag u voor die percelen 230 kg stikstof per hectare per jaar in de vorm van graasdierenmest gebruiken. Voor bijvoorbeeld varkensmest staat de norm van 170 kg.
 • Minimaal 80% van uw totale oppervlakte landbouwgrond moet grasland (gras(land) dat u teelt voor diervoeder) zijn. De peildatum daarvoor is 15 mei 2014. De percelen heeft u van 15 mei tot en met 15 september onafgebroken als grasland in gebruik. Als u grasland vernieuwt, mag u die percelen ook meetellen.
 • Heeft u in 2014 minder dan 80% grasland, dan kunt u in aanmerking komen voor een voorziening. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Deze vindt u ook op Mijn RVO onder Aanmelding voorzieningen derogatie 2014.
 • Voor derogatie 2014 meldt u zich voor 14 juni 2014 aan.
 • U stelt het bemestingsplan voor 14 juni 2014 op, wijzigingen binnen 7 dagen daarin verwerken en 5 jaar bewaren.
 • Als u landbouwgrond opnieuw moet laten bemonsteren, doe dit dan ook voor 14 juni 2014.
 • LET OP Heeft u nog geen opgave Aanvullende gegevens 2013 gedaan? Doe dan de opgave ook voor 14 juni 2014.
 • U hoeft bij uw aanmelding derogatie de oppervlakte landbouwgrond niet meer in te vullen.
 • Het tarief is verhoogd.
 • Na uw aanmelding is de status: Aanvraag voorlopig geregistreerd.
 • Het RVO incasseert het bedrag automatisch van uw rekening in het laatste kwartaal van 2014.

Overige voorwaarden

 • Gebruikt u op uw bedrijf geen fosfaat uit kunstmest en kunt u aantonen dat u vóór 1 mei 2014 financiële verplichtingen bent aangegaan voor de aankoop van fosfaatkunstmest? Dan kunt u in aanmerking komen voor een voorziening. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Deze leest u onder Voorziening fosfaat uit kunstmest op MIJN RVO.
 • U stelt op verzoek gegevens beschikbaar voor monitoringsonderzoek en u werkt mee aan metingen van het grond- en oppervlaktewater.
 • U zorgt ervoor dat u de administratieve verplichtingen van de mestwetgeving nakomt.
 • U houdt zich aan de regels van de mestwetgeving zoals de gebruiksnormen, uitrijdregels, gebruik (bijvoorbeeld een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond en de voorwaarden voor het mogen vernietigen van de graszode) en aan- en afvoer van meststoffen.