Arboverplichtingen

Volgens de Arbowet moet de werkgever samen met de werknemer(s) werken aan goede arbeidsomstandigheden. De werkomgeving moet veilig en gezond zijn.

Als werkgever draagt u in ieder geval zorg voor onderstaande zaken.

 • Een effectief verzuimbeleid
  Onderdelen van dit beleid zijn:
  o Verzuimpreventie: hoe is verzuim wegens ziekte te voorkomen.
  o Hoe kan een werknemer zo snel mogelijk re-integreren?
  o verzuimprotocol: een beschrijving van alle processen rondom zieke werknemers.
  o Verzuimregistratie en -analyse: hierdoor worden verzuimpatronen duidelijker.
  o Begeleiding bij re-integratie: goede bewaking door een casemanager waardoor snellere terugkeer op de werkplek mogelijk is.
  o Wat te doen bij conflicten: een goede beschrijving voor de werknemer over bijvoorbeeld een second opinion, bemiddeling en mediation, of wanneer de werkgever het loon kan opschorten of stopzetten.
 • Registratie melding van ongevallen op de werkplek
  Ongevallen die leiden tot blijvend letsel, ziekenhuisopname of overlijden bent u verplicht direct te melden aan de Inspectie SZW. Hiervan houdt u een lijst bij (ook van ongevallen die leiden tot een verzuim van meer dan 3 werkdagen).
 • Veilige middelen en werkmethoden (ook voor derden)
  Denk hierbij aan een veiligheidshelm in de bouw. Daarnaast beschrijft u welke veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd.
 • Voorlichting en instructie over veilig werken
  U beschrijft de mogelijke risico’s op de werkvloer en de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.
 • Risico’s vermijden
  Risico’s in kaart brengen met een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (de zogenaamde RIE-checklist).
 • Beheersmaatregelen
  Aan de hand van de RIE wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Hierin geeft u aan welke risico’s worden aangepakt, binnen welke termijn dit gebeurt en wat prioriteit heeft
 • Bescherming en hulp
  Een veiligheidsdeskundige of preventiemedewerker aanstellen is verplicht vanaf 25 werknemers. Bij minder dan 25 werknemers mag u zelf de preventiemedewerker zijn. U neemt maatregelen op het gebied van eerste hulp bij bijvoorbeeld ongevallen, brandbestrijding en evacuatie. Ook stelt u een bedrijfshulpverlener aan.